Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Kozácký Ataman Alexandr Dutov 2. část

 

Prolog: Nevím kdo jsme, zda revolucionáři nebo kontrarevolucionáři, nevím kam jdeme – doleva nebo doprava. Jedna věc, kterou vím, je, že jdeme poctivou cestou ke spáse naší vlasti. Život mi není drahý a nebudu ho šetřit, dokud v Rusku budou bolševici. Alexandr Dutov

 

Nástup Kolčaka

Harmonogram každodenní práce Dutova zůstal zachován. Jeho pracovní den začínal v 8 hodin ráno a trval minimálně 12 hodin prakticky bez přestávky. Dutov byl zcela přístupný obyčejným lidem – kdokoli mohl přijít za atamanem se svými otázkami nebo problémy.

Na zářijové státní konferenci v Ufě, jejímž účelem bylo vytvoření jednotné státní moci na území nekontrolovaném bolševiky, byl Dutov zvolen členem Rady starší konference a předsedou kozácké frakce. Dutov vystoupil na Konferenci pouze jednou, 12. září, s tajnou zprávou o složité situaci na frontě a v této zprávě zdůraznil nutnost vytvoření jednotného velení a ústřední autority.

 

 

Hlavním výsledkem práce Státní konference bylo vytvoření Prozatímní všeruské vlády (ředitelství). Ve své orientaci se vláda bílého východu Ruska ukázala jako kadetsko-socialisticko-revoluční a nedostalo se jí uznání ani zleva, ani zprava. Proto pád Direktoria a nástup admirála A. V. Kolčakova byl relativně bezbolestný.

28. září kozáci dobyli Orsk, poslední z měst na území vojsk okupovaných bolševiky. Území armády tak bylo na nějakou dobu zcela vyčištěno od rudých. O tento úspěch se z velké části postaral sám Ataman Dutov, kterému se navzdory silnému odporu vůči jeho moci ze strany eserských revolucionářů, ze strany vojenské inteligence a části rebelských vůdců podařilo udržet si výhradní moc a podrobit si dříve nezávislé rebelské partyzánské oddíly, které přivedl k tradiční podobě kozáckých jednotek.

Po dobytí Orska byl Dutov z rozhodnutí Vojenského kruhu 1. října povýšen na generálporučíka, oficiálně „za služby vlasti a armádě“, a schváleno to bylo vrchním velitelem veškeré země a námořních ozbrojených sil Ruska, generálem V. G. Boldyrevem.

Po osvobození území vojsk většina kozáků považovala svůj úkol za splněný, snažila se rozptýlit ve vesnicích a trochu se postarat o domácnost. To samozřejmě hrálo do karet bolševikům. Ústup bílých z Povolží proměnil území orenburské kozácké armády v jejich přední linii.

Na velitelství bylo rozhodnuto přeměnit kozácké a armádní formace v oblasti na samostatnou armádu, nazvanou Jihozápadní. Název armády byl vysvětlen tím, že tento spolek zahrnoval do svého složení všechny protibolševické síly jihozápadního směru ve vztahu k velitelství v Ufě.

Jihozápadní armáda vznikla 17. října především z jednotek orenburské kozácké armády; jeho součástí však byly i jednotky Uralských a Astrachánských kozáků, nicméně vedle jihozápadní armády zde byla i armáda Uralská (jsou známy rozkazy pro armádu na rok 1918), která měla zřejmě taktickou nezávislost.

Dutov byl přirozeně jmenován velitelem armády.

Ředitelství Jihozápadní armády patřilo pouze k obecnému řízení operací na Uralu, což se odráží v rozkazech pro armádu. Jejich podřízenost Dutovovi byla čistě formální (ovšem stejná jako podřízenost Kolčakovi a Děnikinovi), od r. dlouho Ural bojoval odděleně od svých spojenců v protibolševickém boji.

Dutovu armádu k 28. prosinci 1918 tvořilo 23 praporů a 230 setnin neboli 10 892 bodáků a 22 449 šavlí, z toho 2 158 bodáků a 631 šavlí bylo v záloze vrchního velitele. Počet stovek v armádě byl 10krát větší než počet praporů!

V druhé polovině roku 1918 – první polovině roku 1919 se o osudu Ruska rozhodlo v urputném boji na Uralu. Situace na frontě Jihozápadní armády se vyvíjela následovně. Do armády byla zařazena skupina Buzuluk plukovníka F. E. Machina. Sám Machin byl jmenován velitelem jednotek Taškentské skupiny a velitelem divize Orenburský kozák Plastun a 20. října odjel do Ak-Bulak a velení jednotek převzal náčelník 2. střelecké divize Syzran plukovník AS. ze skupiny Buzuluk, Bakich. Kromě skupin Buzuluk a Taškent, mezi ně patřila i skupina Ural pod velením generála V. I. Akutina.

 

 

Úkolem armády bylo zadržovat postup rudých a ve směru na Buzuluk měla držet obranu na údajně opevněných pozicích – až do zformování orenburské kozácké konsolidované divize, po níž se pravděpodobně předpokládala ofenzíva. Uralská skupina měla bránit ve směru Saratov a pokrýt Uralskou oblast a také se dostat do kontaktu s armádou Astrachaňského kozáka plukovníka L. F. Bicherachova, působícího na západním pobřeží Kaspického moře.

Pouze taškentská skupina Machin měla po přeskupení přejít k rozhodující ofenzívě a dobýt Akťubinsk, a připravit se „na nepřetržitý postup na Taškent“. Bojové štěstí se však od Dutova odvrátilo. 29. října padl Buzuluk a od druhé poloviny listopadu zahájili Rudí ofenzívu proti Orenburgu.

18. listopadu se v důsledku převratu v Omsku dostal k moci Kolčak, který se stal nejvyšším vládcem a nejvyšším velitelem všech pozemních a námořních ozbrojených sil Ruska.

Reakce politických a vojenských osobností na východě Ruska na události v Omsku nebyla zdaleka jednoznačná. 20. listopadu 1918, jako jeden z prvních, uznal ataman Dutov Kolčakovovu svrchovanou moc a vstoupil do jeho operační podřízenosti, což do značné míry ovlivnilo výběr dalších vůdců.

S převratem byli Rudí nespokojení. Zejména po pádu Direktoria Ústředního výboru Socialistické revoluční strany prohlásili Kolčaka za „nepřítele lidu“ a odsoudili ho k smrti v nepřítomnosti.

23. listopadu vojenský ataman zabajkalské kozácké armády plukovník G. M. Semenov poslal telegram atamanovi Dutovovi, ve kterém naznačil, že protestuje proti kandidatuře Kolčaka a že za nejvyššího vládce přijme pouze Děnikina, Horvata nebo Dutova.

Nominace Dutovovy kandidatury byla iniciativou samotného Semenova, Dutov o tom nevěděl, nicméně taková iniciativa ho do jisté míry kompromitovala před nejvyšší mocí, ačkoli si to nenárokoval, pravděpodobně nechtěl nést odpovědnost a sám se na to nepovažoval dostatečně schopným. Dne 1. prosince poslal Dutov dopis Semjonovovi, jednomu z jeho bývalých žáků, a vyzval ho, aby uznal Kolčaka.

 

 

S příchodem Kolčaka k moci socialisté provedli řadu neúspěšných pokusů o pomstu. Za jeden z nejnebezpečnějších pro Bílé hnutí lze označit pokus o uchopení moci v důsledku spiknutí proti atamanu Dutovovi v Orenburgu. Nebezpečí orenburského spiknutí pro Bílé spočívalo v tom, že mezi jeho organizátory byli zástupci několika různorodých a vlivných politických sil:

  • V. A. Chaikin – vůdce Baškirů, A. Z. Validov – kazašský vůdce, M. Čokaev – sociální revolucionář, velitel skupiny Aktobe orenburské kozácké armády Machin, a ataman 1. vojenského okruhu plukovník K. L. Kargin.

Po uchopení moci mohli spiklenci rozdělit protibolševický tábor ve východním Rusku, a tím vést k pádu celé východní fronty, a hlavně k porážce Kolčaka.

Validov, soudě podle svých memoárů, nenáviděl Kolčaka víc než mnoho sociálních revolucionářů a neustále přímo vyjednával s členy Ústavodárného shromáždění v Ufě. Aby koordinoval podzemní práci, přijel do Orenburgu člen ústředního výboru, vůdce Turkestánských sociálních revolucionářů a politik extrémní levice V. A. Chaikin, starý přítel Validova; snadno našli společnou řeč.

Spolu s dalším budoucím spiklencem, poslancem z Ferganské oblasti Čokajevem, Čajkin 22. listopadu 1918 uprchl z Čeljabinsku. Tehdy podle Čokajevových memoárů přišli s plánem na osvobození Turkestánu od rudých, k čemuž bylo nutné odstranit Dutova.

6. a 25. listopadu si Validov prohlédl jednotky jemu věrné na frontě, kde se setkal s budoucími spiklenci: Machinem a Karginem (Kargin pocházel ze stejné vesnice Buranna jako Machinův otec) a dohodl se s nimi na opatřeních proti Dutovovi. Machin a Kargin se lišili ve svých levicových názorech a první byl téměř od roku 1906 členem Socialistické revoluční strany a druhý byl před revolucí nějakou dobu pod skrytým policejním dohledem.

V noci 2. prosince měli spiklenci své jediné setkání v Orenburgu, v budově Caravanserai, sídle baškirské vlády. Setkání se podle Chokaevových memoárů zúčastnili Validov, Čokajev, Makhin, Kargin a Chajkin. Spiklenci schválili složení budoucí jednotné vlády tří zemí (Kazachstán, Bashkurdistán a Kozácký stát).

Machin se měl stát vrchním velitelem, Kargin – vojenský ataman orenburské kozácké armády (místo Dutova), Validov měl být vládcem Bashkurdistánu, S. Kadirbaev z Kazachstánu zástupcem Alash-Orda v Orenburgu a Čokajev se měl stát ministrem zahraničních vztahů;

Chaikin také získal pozici v budoucí vládě. V té době byli v Orenburgu ubytováni čtyři baškirští vojáci pěšího pluku, atamanská divize orenburské kozácké armády, 1. orenburský kozácký náhradní pluk, doprovodná stovka a strážní rota a také dělostřelecké a technické jednotky. Spiklenci, kteří se opírali o baškirské jednotky, měli všechny důvody počítat s úspěchem.

Nicméně poručík A. A. Velijev (Achmetgali), tatarský kupec z Čeljabinsku, informoval o tajném jednání velitele Orenburgu, kapitána A. Zavarujeva. Ten na to zase upozornil šéfa orenburského vojenského okruhu generála Akulinina. Atamanská divize a záložní pluk byly okamžitě uvedeny do pohotovosti, Caravanserai a kasárna baškirských jednotek byly sledovány, ruští důstojníci, kteří sloužili u baškirských pluků, byli povoláni k veliteli města.

Spiklenci se v noci pokusili shromáždit jim věrné jednotky na stanici Orenburg, která byla v jejich rukou. Validov si však uvědomil, že iniciativa přešla na příznivce Dutova, a 2. prosince v poledne město opustil a zabavil všechny dostupné vagóny. Spiknutí proti Dutovovi a Kolčakovovi selhalo. Dutovovi se podařilo udržet jednotky pod kontrolou a zničit plány socialistů.

Dutov tvrdě bojoval nejen se skutečnou opozicí, ale obecně s jakýmkoliv ohrožením své moci. Nejzřetelněji se to projevilo v případě člena vojenské vlády plukovníka V. G. Rudakova, kterého Dutov prostě zradil, aby dokázal svou loajalitu Nejvyššímu vládci Kolčakovi.

Neméně tvrdě, za použití intrik, se Dutov utkal se svým potenciálním konkurentem na post vojenského atamana, generálem N. T. Sukinem. Takové zavrženíhodné metody jednoho z největších kozáckých vůdců v období občanské války nemohly ovlivnit celkový výsledek bílého boje na východě Ruska.

Rozkazem nejvyššího vládce a vrchního velitele č. 92 ze dne 28. prosince 1918 byla Jihozápadní armáda rozdělena na samostatnou orenburskou a uralskou armádu pod velením generálů Dutova a N. A. Savelieva. 21. ledna 1919 Bílí opustili Orenburg, což mělo krajně nepříznivý vliv na náladu kozáků. Hned následujícího dne vstoupily do Orenburgu jednotky 24. simbirské železné střelecké divize a kavalérie Rudé Turkestánské armády, které prorazily z jihu. Brzy po opuštění Orenburgu se vojenská vláda a ataman přesunuli nejprve do Orska a poté do Troitska.

 

 

Vzhledem k hlavnímu úkolu zabránit Rudým v navázání pravidelného železničního spojení s Turkestánem bojoval Dutov o každý kousek železniční trati v úseku mezi Iletskou ochranou a Akťubinskem, který byl stále pod kontrolou kozáků.

Zabránění spojení Turkestánu se sovětským Ruskem bylo jedním z hlavních strategických úkolů a ke cti jihozápadních, samostatných orenburských a jižních armád, které jsou někdy považovány za téměř bezcenné spolky, byl tento úkol úspěšně vyřešen až do konce bojů na jižním Uralu. Na podzim roku 1919 sám pan Dutov při vzpomínce na toto těžké období řekl:

  • Jedna z nejlepších jednotek bolševické armády proti nám zasáhla… tzv. železná divize pod velením Guye. Měli výborné zbraně, zpočátku měli i výbornou disciplínu. Naše pozice byla někdy velmi obtížná. Ale nikdy jsem nezoufal!

V lednu 1919 se jednotky samostatné orenburské armády, které ztratily kontakt se samostatnou uralskou armádou, stáhly na východ, hluboko na území armády. Rudí rozvinuli svůj úspěch postupem podél trati Orskaja. Samostatná orenburská armáda za těžkých bojů ustupovala.

Dne 13. února Rada ministrů v Omsku rozhodla o zřízení funkce hlavního vedoucího Orenburgského území s jemu podřízenou provincií Orenburg (kromě okresů Trinity a Čeljabinsk), jakož i okresů Kustanai a Aktobe v Turgaiském kraji. Rozhodnutí o zařazení okresů Trojice a Čeljabinsk do regionu bylo ponecháno na uvážení velení.

Dutov byl jmenován do čela kraje s právy generálního hejtmana. V důsledku ústupu Dutovových vojsk bylo území jemu podřízené provincie Orenburg minimální (ve skutečnosti jen část okresů Orsk a Verchneuralsk). Dutovovi už bylo svěřeno příliš mnoho povinností, v souvislosti s nimiž nemohl měsíc začít pracovat na svém novém postu.

Dutovovy aktivity se v nové funkci soustředily především na komplikace spojené s národnostní otázkou: uzrála zrada části Baškirů v čele s náčelníkem baškirského vojenského oddělení Validovem. Po téměř třech měsících tajných jednání přešli 18. února Baškirové na stranu bolševiků a otevřeli jim frontu.

Již v prosinci až únoru, před skutečným přechodem na stranu rudých, Baškirové projevili neposlušnost velení jihozápadní a samostatné orenburské armády, jednali samostatně a vedení Baškirů předalo tajné informace o bílých jednotkách Rudé.

Hlavním důvodem zrady byly samozřejmě politické záliby a ambice baškirského vedení, zejména samotného Validova, zastánce sociálních revolucionářů, který považoval Kolčaka a Dutova za své nejhorší nepřátele.

Je třeba také poznamenat, že bílé velení postrádalo potřebnou flexibilitu při řešení extrémně bolestivého národního problému. Bolševici, přes počáteční váhání, spěchali, aby uspokojili všechny požadavky Baškirů (široká autonomie), jen když tito přejdou na jejich stranu.

V důsledku zrady Baškirů se na spojnici západní a separátní orenburské armády vytvořila mezera, kterou rudí neváhali využít, a vyvstala naléhavá potřeba obnovit komunikaci mezi dvěma bílými armádami. Za tímto účelem mělo být levé křídlo západní armády nataženo k vesnici Kizilskaya, byl vytvořen II orenburský kozácký sbor a IV. orenburský armádní sbor měl zajistit pravé křídlo samostatné orenburské armády a komunikaci se Západní armádou. Následně, aby zakryla mezeru, vytvořila západní armáda na svém levém křídle jižní skupinu pod velením generála P. A. Belova (G.A. Wittekopf).

Neúspěchy vedly k tomu, že morálka jednotek prudce klesla, kozáci začali svévolně odcházet domů a přebíhat k Rudým. Vliv měla i značná přepracovanost vojsk a nedostatky domobraneckého personálního obsazení jednotek. Pro zvýšení morálky vojáků musel Dutov rozpustit nespolehlivé jednotky, přijmout opatření k posílení kázně a reformovat velitelský štáb armády.

Začátkem března západní armáda generála M. V. Khanzhina přešla do ofenzívy, jejímž konečným cílem měla být okupace Moskvy. 13. března byla Ufa obsazena z části. Úspěchy na frontě Khanzhinovy armády z druhé poloviny března, posílily postavení celého levého křídla bílé východní fronty. 18. března začala současná ofenzíva jednotek Jižní skupiny Západní armády a Samostatné Orenburgské armády.

Od prvních dubnových dnů již Dutov fakticky nevelel Samostatné orenburské armádě, ale odešel do Omsku a věnoval se tam politické činnosti. Od 7. dubna až do samotného rozpuštění armády nahradil Dutova (s přestávkou od 18. dubna do 25. dubna) jeho náčelník generálního štábu generál A. N. Vagina. Sotva je tedy na místě vinit Atamana Dutova z jakýchkoli vojenských neúspěchů v tomto období – už s nimi neměl nic společného.

9. dubna dorazil Dutov do Omsku. V oficiálním rozhovoru jmenoval některé z účelů své návštěvy:

  1. vojenské otázky;
  2. otázka nových hranic Orenburgského území;
  3. národnostní otázka – vztahy s Baškirci a Kirgizy;
  4. otázka osévání polí kvůli neúrodě v roce 1918.

Omské období Dutova života nebylo zdaleka bez mráčku. Jeho aktivní účast na politickém životě v Omsku umožnila generálu baronovi A. P. Budbergovi (asistent náčelníka štábu nejvyššího vrchního velitele), aby o něm mluvil jako o člověku, který všude strká nos. Podle dopisovatele listu Sibirskaya Rech, který s Dutovem mluvil poprvé v létě 1918, se za poslední měsíce „generál značně změnil. Do jeho rysů se vepsala únava a vyčerpání. Vrásky kolem rtů byly hlubší a ostřejší. Jen jeho oči – černé a lesklé, stále hoří železnou vůlí a udatností.

23. května byla Samostatná orenburská armáda na jihu reorganizována. Stovka si zjevně uvědomila nemožnost samostatného boje kozácké jízdy bez podpory armádní pěchoty (kavalérie nemohla zaútočit na opevněné oblasti v železničním pásu a vojenské operace byly vázány speciálně na ni) a vytvořila smíšenou armádu s významným podílem orenburských kozáků (přes 45 %).

Kolčak jmenoval Dutova náčelníkem pochodu všech kozáckých jednotek a generálním inspektorem kavalérie, přičemž si sám ponechal post vojenského náčelníka jednotek orenburských kozáků.

27. května se Dutov ujal svých nových povinností. Zpočátku se jeho sídlo nacházelo v Jekatěrinburgu, později se přesunul do Omsku. Pozice náčelníka pochodu a jezdeckého inspektora byla považována téměř za čestnou (nasvědčuje tomu i výchozí umístění velitelství pochodujícího náčelníka v Jekatěrinburgu). S největší pravděpodobností se však Kolčak snažil posílit postavení Dutova, což je dost nepochopitelné po rozpuštění samostatné orenburské armády, která byla dlouho v Omsku.

Dutov se těšil nejen podpoře Kolčaka, ale tak autoritativní a energická osobnost, jakou Dutov stále byl, se těšila i podpoře samotného nejvyššího vládce. Existují informace, že 29. května odjel Dutov do Jekatěrinburgu a dále do Permu vyjasnit situaci v předvečer návštěvy města Kolčakem za účelem vyřešení konfliktu s velitelem sibiřské armády generálem R. Gaidou.

 

 

V předvečer svého příjezdu do Permu Kolčak zvažoval různé možnosti řešení tohoto konfliktu, až po co nejráznější. Vzal si kvůli tomu na cestu i svůj konvoj a nařídil nasazenému bezpečnostnímu praporu velitelství umístěného v Jekatěrinburgu, vysokou pohotovost.

Kolčak zřejmě potřeboval Dutovovu pomoc při jednání s Gaidou, aby se problém vyřešil pokojně a zachoval si přitom prestiž nejvyšší moci. Kolčak navštívil Perm v noci na 1. června, zřejmě hned po Dutovově příjezdu. Orenburský ataman se účastnil jednání s Gaidou, dokonce nazval Kolčaka rebelským generálem, což přispělo ke kompromisnímu řešení situace. V budoucnu pak Dutov z dosud nejasných důvodů podporoval Gaidu i v různých jiných otázkách.

2. června Kolčak, Dutov, Gaida a V. N. Pepelyaev odjeli z Permu do Jekatěrinburgu, kde se k nim připojil generál M. K. Dieterichs; 4. června se Kolčak, Gaida, Diterikhs a Dutov vrátili do Omsku. Poté se Dutov vydal na inspekční cestu ke kozáckým jednotkám Dálného východu, kde vedl boj proti partyzánskému hnutí a také navázal vztahy mezi nejvyšší státní mocí a místními náčelníky G. M. Semenovem, I. P. Kalmykovem a I. M. Gamowem, kteří svou politiku více orientovali na Japonsko.

Hlavním výsledkem Dutovovy cesty bylo přeorientování Omsku na spolupráci s místními náčelníky v boji proti partyzánskému hnutí. Zvolený kurz posílil význam kozáků v Kolčakově politice. Sami náčelníci se snažili demonstrovat naprostou loajalitu Nejvyššímu vládci, ale na východní frontu nedodali jedinou jednotku. Dutov se do Omsku vrátil až 12. srpna.

18. září 1919 byla Jižní armáda přejmenována na Orenburskou armádu, 21. září nad ní převzal velení Dutov (ve skutečnosti byl ale nucen zůstat v Omsku, aby se účastnil práce na kozácké konferenci).

Dutov a jeho náčelník štábu, generál Zaitsev, dorazili k vojákům, když byli v oblasti měst Atbasar a Kokchetav. Dutov se dostal do těžkých problémů – armáda se zhroutila a neúprosně ustupovala přes holou, opuštěnou step bez jídla. Zuřil tyfus, který do poloviny října pokosil polovinu personálu.

 

 

14. října 5. sovětská armáda překročila Tobol a dala se do útoku. Bílí se stáhli k další linii – k řece Ishim. Večer 23. října začali rudí (skupina Kokchetav 5. armády) rozvíjet ofenzívu a 29. října po obsazení Petropavlovska zahájili téměř nepřetržité pronásledování bílých podél Transsibiřské magistrály.

Na levém křídle bílé východní fronty se Dutovovy jednotky stáhly k Išimu, aby zaujaly obranu podél této řeky a pokryly koncentraci hlavních sil armády. Z oblasti Atbasar-Kokchetav bylo vhodné zahájit boční útok na 5. armádu, která stále postupovala podél Transsibiřské magistrály. Avšak kvůli výraznému nárůstu epidemie tyfu a náporu rudých se jim na Ishimu nepodařilo prosadit.

Dutov nařídil pokračovat v pohybu směrem k Atbasaru nuceným pochodem a při ústupu jednotky ztratily kontakt s nepřítelem. 6. listopadu pak byla přijata zpráva o přejmenování orenburské armády na samostatnou orenburskou armádu. Téhož dne bylo zastaveno ustupování armády, a její části zaujaly obranné pozice v oblasti Atbasar-Kokchetav.

Do doby, než 19. listopadu dostali zpráva o kapitulaci Omsku, kterou 14. listopadu provedli bílí, armáda stála na místě. Na frontě dosud nejbojovněji připraveného IV. orenburského armádního sboru generála Bakiče byl klid. Teprve po obdržení zprávy o pádu hlavního města bílé Sibiře pokračoval ústup a zároveň se znovu přiblížili rudí.

Během tohoto období Dutov vypracoval plán partyzánských akcí. Tento plán podrobně vyložil v telegramu Kolčakovi a Sacharovovi, ale sotva našel nějaké uplatnění. 22. listopadu vešlo ve známost, že rudí obcházejí Atbasar ze severu a severozápadu a vstupují do týlu Dutovovy armády. Ve dnech 25. až 26. listopadu nepřítel zaútočil na frontě a navíc obratným manévrováním v noci na 26. listopadu obešel Akmolinsk ze severu a dobyl jej. Později rudí nadále operovali v týlu Samostatné orenburské armády a postupovali směrem na Karkaralinsk, kde se nacházelo velitelství armády.

Útrapy, které postihly úděl ustupujících jednotek Dutova, lze snad srovnat jen s těmi, které zažila vojska Samostatné uralské armády, která počátkem roku 1920 téměř úplně vymřela v Turkestánu. V plném slova smyslu pro Orenburgery to bylo „Hladové tažení“ – právě tento název již v exilu získalo tažení armádních jednotek po prakticky nezáživné severní hladové stepi v Semirechye koncem listopadu až prosince 1919.

Skutečně to byla cesta kříže samostatné orenburské armády, jejíž jednotky ustupovaly řídce osídlenou, hladovou oblastí a nocovaly pod širým nebem. Poráželi a jedli koně a velbloudy. Místnímu obyvatelstvu bylo odebráno vše – jídlo, krmivo, oblečení, sáně, ale ani to nestačilo mnoha tisícům lidí. Za vše rekvírované se zpravidla vyplácely peníze, i když ne vždy ve správné výši.

Úmrtnost z nachlazení a vyčerpání se zvýšila, konkurovala té z tyfu. Vážně nemocní lidé byli ponecháni umírat v osadách, mrtví se nestíhali pohřbívat a místní obyvatelé byli tímto smutným obřadem velice zatíženi. Vojska se pohybovala ve velkých skupinách a někteří odpadali. Zaostávající vojáci a kozáci byli Kirgizi často napadáni a nebylo možné ani zjistit, kam dotyčný zmizel.

1. prosince rudí dobyli Semipalatinsk a 10. prosince obsadili Barnaul, takže Dutovova vojska neměla šanci se spojit s hlavními silami Bílé východní fronty. Jediný způsob dalšího tažení byl možný – v Semirechye, kde operovaly jednotky generála B. V. Annenkova. 13. prosince ale obsadili Karkaralinsk rudí.

Do konce prosince Dutovovy jednotky ustupovaly do Sergiopolu. Tento úsek cesty (550 verst) byl jedním z nejtěžších. Údaje o počtu a ztrátách Dutovovy armády během Pochodu hladu se velmi liší. Za nejbližší realitě je třeba považovat variantu, podle které z dvacetitisícové armády v Kokčetavské oblasti, jich asi polovina dosáhla Sergiopolu.

Příchod vyhublých, vyčerpaných Dutovitů, z nichž 90 % onemocnělo různými formami tyfu, do Semirechie, se setkal s nevraživostí zde poměrně prosperujících Annenkovců, došlo dokonce k ozbrojeným střetům. Jeden z členů Bílého hnutí na východní frontě, který se sám označil za prostého ruského intelektuála, který si z vůle osudu oblékl uniformu armády admirála Kolčaka, poznamenal, že *po vyslechnutí všech příběhů místních obyvatel, očitých svědků a soudě podle Annenkova postoje k Orenburgerům, je jasné, že jsme hned po bolševicích nejvíce na obtíž.

 

 

Rozkazem Dutova o samostatné orenburské armádě č. 3 ze dne 6. ledna 1920 byly všechny jednotky, instituce a provozovny armády zredukovány na samostatný Oddíl Ataman Dutov pod velením generála Bakiče. Sám Dutov se stal civilním guvernérem Semirechenského území a usadil se v Lepsinsku.

Možná se Annenkov bál konkurence svého slavnějšího rivala a snažil se odstranit Dutova z armády. Dutovův oddíl byl zařazen do Annenkovovy Samostatné Semirečenské armády a té byl ve všech ohledech podřízen. Dutovův poslední rozkaz armádě zněl:

  • Těžký kříž padl na osud Samostatné orenburské armády. Vůlí osudu musely naše jednotky provádět velmi dlouhé, téměř nepřetržité šestiměsíční pochody – nejprve z oblasti provincie Orenburg k Aralskému jezeru, poté přes Irgiz, Turgai a Atbasar do oblasti Kokchetav-Petropavlovsk. Odtud přes Akmolinsk a Karkaralinsk do oblasti Sergiopolu.
  • Všechny ty těžkosti, útrapy a různé útrapy, které vojska naší orenburské armády snášela během tohoto dlouhého pochodu pouštními stepními oblastmi, se vymykají popisu. Pouze nestranná historie a vděční potomci skutečně ocení vojenskou službu, práci a útrapy skutečných ruských lidí, oddaných synů své vlasti, kteří se neohroženě utkávají se všemi druhy útrap a soužení kvůli záchraně své vlasti.

V březnu 1920 musel Dutov a jeho příznivci opustit svou vlast a ustoupit do Číny přes ledovcový průsmyk Kara Saryk (ve výšce 5800 m). Vyčerpaní lidé a koně šli bez zásob jídla a vody po horských římsách, a stávalo se, že spadli do propasti. Samotný ataman byl před čínskou hranicí spuštěn na laně ze strmého útesu, téměř v bezvědomí.

V Číně byl Dutovův oddíl internován ve městě Suiding kde se usadil v kasárnách ruského konzulátu. Dutov stále neztrácel naději na obnovení boje proti bolševikům. Právě s jeho aktivitami v sovětské historiografii byla spojena příprava povstání v okrese Naryn v listopadu 1920. Udržoval kontakty s vůdci Basmachi, pokoušel se rovněž zorganizovat protibolševické podzemí v řadách Rudé armády .

Snažil se sjednotit všechny protibolševické síly západní Číny pro tažení proti sovětskému Rusku, ale bohužel na tento úkol nestačil. Přesto 12. srpna (30. července 1920) Dutov vydal rozkaz č. 141 o sjednocení protibolševických sil v západní Číně do Orenburské samostatné armády. Dutovův rozkaz byl ve skutečnosti nutný, ale orenburský ataman jím překročil své možnosti protože nevzal v úvahu změněné okolnosti, za nichž se velitelé oddílů Bílých, kteří přešli do Číny, ve skutečnosti předváděli jako nezávislí šéfové.

Obava sovětského vedení z přítomnosti významných organizovaných a zocelených protibolševických sil poblíž hranic sovětského Ruska je pochopitelná, zvláště když sami Bílí neztratili naději na svržení bolševického režimu. Dutovovy protibolševické aktivity a jeho nezpochybnitelná autorita mezi kozáky přiměly Moskvu k drastickým opatřením. Byla připravena speciální operace, původně s cílem unést a později zlikvidovat samotného Dutova.

A tak bolševik zase vraždil, jak má ve zvyku

Pod rouškou podobně smýšlející osoby z Ruska pronikl k atamanovi sovětský agent K. G. Chanyshev. Dne 6. února 1921 byl Dutov ve svém bytě zabit jedním z Chanyshevových podřízených M. Chodžamiarovem, dva jeho strážcici byli smrtelně zraněni, když se pokusili vzdorovat. Vrahům se podařilo uprchnout.

Tato vražda byla zřejmě první ze série podobných zahraničních vražd prováděných sovětskými speciálními službami.

Tak skončil tragicky život atamana – generála Alexandra Iljiče Dutova, který položil základy Bílého hnutí na východě Ruska. Ataman Dutov a kozáci, kteří zemřeli s ním, byli pohřbeni na malém hřbitově poblíž Suidinu. Podle některých zpráv byl o několik dní později Dutovův hrob v noci vykopán a tělo bylo sťato: vrazi museli poskytnout důkaz o provedení příkazu. Sám hřbitov byl pak, stejně jako mnoho dalších ruských hřbitovů v Číně, zničen během kulturní revoluce.

Likvidace tak významné politické a vojenské osobnosti, jakou Dutov byl, zasadila orenburským kozákům těžkou ránu. Dutov samozřejmě nebyl ideální člověk, nevynikal zvláštními schopnostmi, měl i četné slabosti vlastní obyčejným lidem, ale zároveň projevoval vlastnosti, které mu umožňovaly v těžkých dobách stát v čele jednoho z největších kozáckých jednotek v Rusku, kdy prakticky z ničeho vytvořil vlastní zcela bojeschopnou armádu a vedl dlouhý nelítostný boj proti zločinným bolševikům.

Alexandr Dutov se zcela po právu stal zosobněním nadějí pro mnoho bolševikem zbědovaných lidí a byl dokonce idolem statisíců lidí, kteří v něj věřili… první část zde

zpracovalo st@tll 2022

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Nestůjte mimo, jde o Vaši budoucnost..

 

Nezapomeňte také navštívit náš archiv textů

 


««« Předchozí text: Čas na Ukrajině hraje proti Rusům Následující text: Kozácký Ataman Alexandr Dutov 1. část »»»

Atllanka | Úterý 14. 06. 2022, 13.55 | Česko, Politika, Komentáře | trvalý odkaz | vytisknout | 2091x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?