Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Islám a Věčný fašismus I - Korán

Islám, blízký Východ a fašismus, část I.

 

Motto: Věčný fašismus má 14 vlastností, které nemohou být zorganizovány do systému, protože mnoho z nich si vzájemně odporuje, a jsou také charakteristické pro různé druhy despotismů a fanatismů. Nicméně stačí, aby byla přítomná jediná z nich, aby se kolem ní mohl začít fašismus kondenzovat…

 

Umberto Eco vysvětlil v přednášce na Kolumbijské univerzitě krok za krokem čtrnáct vlastností, které považuje za typické pro Věčný fašismus, který také nazývá Prafašismem.

 

 

Podal k nim nicméně toto doplňující vysvětlení:

 • Tyto vlastnosti nemohou být zorganizovány do systému.
 • Mnoho z nich si vzájemně odporuje, a jsou také charakteristické pro různé druhy despotismů a fanatismů.
 • Nicméně stačí, aby byla přítomná jediná z nich, aby se kolem ní mohl začít kondenzovat fašismus.

 

Umberto Eco: 1) Kult tradice:

 

 • Pravda již byla jednou provždy a pro všechny sdělena, a nyní můžeme pouze interpretovat její nejasný význam.

 

Islám je typickým příkladem náboženství svázaného tradicí.

 

 

Korán je věčným a neomylným slovem božím, a obsahuje celé konečné boží zjevení člověku, a musí být dodržován v každém ohledu:

 • Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství.

 

Korán je neměnný:

 • Nepřísluší mi, abych sám o sobě jej měnil, já pouze následuji to, co bylo mi vnuknuto, a bojím se, neuposlechnu-li Pána svého, trestu dne strašného.
 • Sděluj tedy to, co ti bylo vnuknuto z Knihy Pána tvého; a není nikoho, kdo mohl by změnit slovo Jeho, a nenalezneš kromě Něho útočiště žádného.
 • Korán je přesnou a nezměněnou kopií originálního písma, které je uchováváno na nebesích.

 

Přáním muslimů je zavést nový život v souladu s náboženským zákonem podle vůle boží, který by se shodoval se záměry proroka Mohameda.

 

 

Je zřejmé, že samotný korán neposkytl dostatek vodítek, které mohly splnit měnící se požadavky raných muslimů. Proto je ve všech otázkách, občanských i náboženských, nejprve třeba zjistit vůli proroka, a poté jí následovat jako správné vedení v praktických záležitostech.

Za nejlepší zdroj poznatků o Mohamedovi byli považováni jeho společníci; tedy lidé, kteří žili v jeho společnosti, byli svědky jeho činů, a slyšeli jeho slova vyjadřující se ke každému aspektu každodenního života.

Po vymření první generace muslimů se museli zbožní muslimové spoléhat na další generaci, která předala to, co se naučila od té první. Přenos z generace na generaci tak pokračoval až do současnosti.

Zprávy o chování a Mohamedovy soudy byly přijaty jako správné, pokud byl řetězec spolehlivých vypravěčů (v arabštině isnad) vystopován až ke společníkovi, který mohl dosvědčit, že tradice je v souladu s prorokovými záměry.

Na základě takových tradic, které byly schváleny prvními věřícími v islám, a praktikovány pod prorokovým dohledem, byly ustanoveny určité rituály a zákony. Jako takové získaly posvátný charakter. Říká se jim sunna, posvátné zvyky. Forma, ve které jsou zaznamenány, jsou hadísy, tradice. Sunna a hadísy nejsou synonyma, hadísy jsou dokumentací sunny.

 

 

Sunna důvěrně odráží názory a praktiky nejstarší islámské společnosti, a vystupuje tak jako nejautoritativnější interpretace koránu.

 • Korán nedokáže odpovědět na každý problém, se kterým se může morálně citlivý muslim setkat.
 • Začíná žít a fungovat až prostřednictvím sunny.
 • Kromě toho je korán, ačkoliv si toho není mnoho muslimů vědomo, velmi nesrozumitelný text.
 • Dokonce i jeho muslimští vykladači přiznávají, že neznají význam mnoha slov a celých pasáží.

 

Vykladači klasifikovali nesrozumitelné a srozumitelné pasáže koránu jako zahir – zjevné a skryté – khafi.

 

Khafi pasáže se dále dělí na khaji, mushkil, mujmal a mutashabih:

 • V khaji pasážích jsou za zjevným významem slov a vět skryty další osoby nebo věci
 • Mushkil pasáže jsou víceznačné
 • Mujmal pasáže mají více interpretací
 • A konečně mutashabih pasáže jsou složité věty nebo výrazy, jejichž skutečný smysl nebude pro člověka možné pochopit až do dne zmrtvýchvstání.

 

Korán sám nám říká, že obsahuje nejasné verše, a verše, jejichž smysl je znám pouze Alláhovi (korán 3:7).

 

Šaría, neboli islámské právo, je založeno na čtyřech principech:

 • Korán
 • Sunna proroka, která je obsažena v uznávaných tradicích – hadísech
 • Konsens – ijma učenců z ortodoxní komunity
 • Metodě dedukce pomocí analogie (kijas).

 

Mnoho liberálních muslimů (pokud nejde o protimluv) je vzrušeno ijmou, protože cítí, že zde by mohla ležet jejich jediná naděje na modernizaci islámu. Nicméně historicky není v pojetí konsensu nic demokratického; masy jsou z něj výslovně vyloučeny.

Jde o konsensus dostatečně kvalifikovaných a učených autorit. Doktrína neomylnosti konsensu, která má daleko k tomu, aby umožňovala svobodu argumentace, jak by mohl někdo očekávat, pracovala ve prospěch zúžení a přitvrzení doktríny.

 

 

Začátkem desátého století bylo islámské právo pevně zafixováno, protože muslimští učenci měli pocit, že všechny zásadní otázky byly již dostatečně prodiskutovány a vyřešeny, a bylo postupně dosaženo konsensu s tím efektem, že od nynějška nemůže mít nikdo dostatečnou kvalifikaci k nezávislé argumentaci o zákonech, a že veškerá budoucí aktivita musí být omezena na vysvětlování, aplikaci, a maximálně na interpretaci doktríny, jak byla jedna jednou pro vždy ustanovena.

Toto uzavření bran nezávislé argumentace znamená ve svém důsledku nekritické přijímání doktrín zavedených škol a autorit.

 

Islámské právo se stávalo ve své konečné formě stále přísnějším a pevnějším.

Liberální muslimové si myslí, že jsou více osvobození, než jejich “fundamentalističtí” bratranci, protože věří, že nějakou kreativní reinterpretací koránu ho za kopání a křiku dotáhnou do 21. století.

 

1) nezdá se, že by těmto liberálním muslimům docházelo, že jsou i nadále vězni nejasného, nesoudržného, prapodivného středověkého textu, podivné směsice talmudského judaismu, apokryfního křesťanství a pohanských pověr (obzvláště v rituálech poutě hadž), a plného barbarství. Nepřeřízli svojí pupeční šňůru a stále ještě se pokoušejí nalézt smysl v často nesmyslném textu, který je více než tisíc let starý.

2) tato touha po reinterpretaci vedla k mnoha dobrovolným a intelektuálně neupřímným “novým čtením” koránu. Feministky předstírají, že “skutečný korán” je progresivní k ženám, a lidskoprávní aktivisté předstírají, tváří v tvář zdrcujícím důkazům o opaku, že “skutečný korán” je v naprostém souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv.

 

 

Skutečnost je taková, že korán, a šaría z něj odvozená, jsou totalitní konstrukce, které se pokoušejí kontrolovat každý aspekt života jedince, od způsobu, kterým vyměšuje, jí, obléká se, pracuje, žení se, miluje se, modlí se, až po způsoby, jakým uvažuje na každé představitelné téma. A konečně, ačkoliv je korán částečně otevřen reinterpretaci, není nekonečně ohebný.

 

Umberto Eco: 2) Tradicionalismus implikuje odmítnutí modernismu

 

 • Osvícenství, Věk rozumu, je viděn jako počátek moderní mravní zkázy. V tomto smyslu může být věčný fašismus definován jako iracionalismus.

 

Umberto Eco: 3) Iracionalismus je také závislý na kultu jednání pro samotné jednání

 

 • Myšlení je formou zženštilosti. Kultura je proto podezřelá do té míry, do jaké je identifikována s kritickým přístupem. Projevem prafašismu byla vždy nedůvěra k intelektuálnímu světu.

 

Umberto Eco: 4) Žádná synkretická víra nemůže přestát racionální kriticismus

 

 • Kritický duch rozlišuje, a rozlišování je znakem modernismu. V moderní kultuře vychvaluje vědecká komunita nesouhlas jako způsob zlepšování vědomostí. Pro prafašismus představuje nesouhlas zradu.

 

Umberto Eco: 5) Kromě toho, nesouhlas je znamením rozmanitosti

 

 • Prafašismus roste a hledá shodu využíváním a posilováním přirozeného strahu z odlišného. První výzvou fašistického hnutí je výzva proti vetřelcům. Prafašismus je tak podle definice rasistický.

 

 

 • Ukážu, že mutatis mutandis, islám také odmítá modernismus, je nepřátelský k rozumu, kritickému myšlení, bojí se nesouhlasu, a děsí se Vetřelců, ačkoliv islámská forma vylučování je založená na náboženství, nikoliv na rase.

 

Za návrat moderního muslimského myšlení jsou do velké míry odpovědná díla Inda – později Pákistánce Al-Maududiho. V dílech jako Džihád a islám, Islám a džahilíja a Principy islámské vlády byl Al-Maududi prvním moderním muslimským myslitelem, který došel k paušálnímu odsouzení modernity, a k její neslučitelnosti s islámem, a zformuloval definici nebezpečí, které modernita představuje.

Al-Maududi částečně ovlivnil egyptského myslitele Sajída Qutba, který cítil, že Vláda by měla být navrácena pouze Alláhovi, jmenovitě islámu, tomuto holistickému systému, který dal lidem. Proti modernitě by měla být vedena celoplošná ofenzíva, džihád, aby mohlo dojít k morálnímu vyzbrojení. Konečným cílem je ustanovení království božího na zemi.

Dále nezapomeňme, že všechna tři velká abrahámovská náboženství jsou iracionální, tedy že jsou založena na iracionálním dogmatu, které nepřestojí kritické zkoumání. Celý rámec těchto tří náboženství je historický v tom, že všechna tři jsou závislá na historické pravdivosti domnělých událostí popsaných v jejich písmech. Vzestup kritického zkoumání a vědeckého myšlení (historického, jazykovědného, archeologického) ale odhalil nepravděpodobnost historických událostí popsaných v jejich písmech a tradicích.

Zatímco vyšší biblický kriticismus, který rozvinuli velcí myslitelé jako Spinoza, a později v devatenáctém století Němci, je dobře znám přinejmenším vzdělaným Zápaďanům a obecně intelektuálům, jen překvapivě málo západních islamologů si je vědomo vratkých historických základů muslimské víry.

 

 

Muslimové si podle všeho nejsou vědomi toho, že výzkum německého kriticismu se přímo vztahuje i na jejich systém víry, který je nepřístupný logickému myšlení. Například neexistuje naprosto žádný důkaz, archeologický, epigrafický nebo písemný, že Abrahám kdy vkročil do Arábie, tím méně že postavil Kaabu. Mnoho odborníků, jako například T.L. Thompson dokonce tvrdí, že nejen Abrahám, ale také Izák a Jákob, nikdy neexistovali.

Muslimové jsou také oddaní dogmatu, že Mojžíš napsal Tóru, bez ohledu na výzkum učenců jako La Preyre, Spinoza a Hobbes, probíhající od 17. století, a historiků z 19. století jako Julius Wellhausen, kteří všichni tvrdili, že Mojžíš nemohl prvních pět knih Starého zákona napsat. Žádný západní odborník nevěří apokryfnímu příběhu o Ježíšovi, který je možné nalézt v koránu.

 

Je také zcela iracionální pokračovat ve víře, že korán je slovem božím, když i to nejnepatrnější množství kritického uvažování odhalí:

 • že korán obsahuje slova a pasáže adresované bohu (t.j. Fátiha, 6:104; 6:114, 17:1, 27:91, 81:15–29, 84:16–19, atd.)
 • že je plný historických omylů: ve verši 40:38 korán chybně vydává Hamána, který byl ve skutečnosti ministrem perského krále Ahasueruse (je zmíněn v knize Ester), za faraónova ministra z Mojžíšových dob
 • že zaměňuje Marii, matku Ježíše, s Marií, sestru Mojžíše a Arona
 • že ve verši 2:249–250 zjevně zaměňuje příběh o Saulovi s příběhem o Gedeonovi ze Soudců, 7:5
 • že příběh o Alexandrovi Velikém je beznadějně historicky překroucen (18:82)
 • korán také uvažuje o křesťanské Svaté trojici jako o Otci (Alláhovi), Matce (Marii, matce Ježíše) a Synovi (Ježíšovi); 5:116 – pozn. př.

 

A nakonec Goldziher, Lammens a Schacht ukázali, že velké množství tradic (hadísů) přijímaných dokonce i v těch nejkritičtějších muslimských sbírkách hadísů, jsou jasné padělky z konce 8. a z 9. století. Je jednoduše neracionální pokračovat v přijímání “pravdy” těchto tradic.

 

Na historii islámské teologie lze pohlížet jako na boj mezi rozumem a zjevením, s konečným vítězstvím diktátu zjevení, vítězstvím iracionalismu a slepé poslušnosti vůči tradici.

Je bezpochyby pravda, že existoval úsvit islámu a racionalizující tendence, jako například v teologii Mutazilitů. Nicméně Mutazilité byli muslimové, což je samo o sobě, jak jsem se pokusil vysvětlit výše, známkou iracionální víry. Navíc, byli vždy připraveni zavraždit každého, kdo odmítal jejich doktrínu, a ve všech oblastech náboženství, ve kterých nemělo jejich dogma nadvládu, obhajovali džihád. Byli zodpovědní za Mihnu, muslimskou inkvizici. A konečně, racionalismus Mutazilitů byl poražen filosofií al-Ashariho (zemřel 935), který, ačkoliv neodvrhl rozum zcela, ho v zásadě podřídil zjevení.

 

 

A poslední smrtící úder zasadili racionalismu skuteční tradicionalisté, jejichž názory v islámu nakonec převládly.

 • Tradicionalisté se nezabývali scholastickou teologií, která se z jejich pohledu v ničem nelišila od aristotelovské filosofie – obě vedly k nevíře.
 • Tradicionalisté se odmítli sklonit před rozumem, který pro ně nebyl pro náboženské porozumění nezbytný.
 • Náboženská pravda dle nich spočívá v koránu a v sunně, které je třeba přijmout bez pochybností a otázek.

 

Al-Šháfí například klasicky tradicionalisticky říká, že lidé, kteří obhajují scholastickou teologii s jejím umírněným množstvím racionalismu, by měli být biti bičem a podrážkami sandálů, a poté předváděni před všemi kmeny a tábory, zatímco jim bude vyhlašováno:

 • Taková je odměna pro ty, kteří odvrhli korán a sunnu, a vydali se scholastické teologii – kalam.

 

Al-Ghazálí byl k rozumu podobně zamítavý:

 • neustále kritizoval Řeky a muslimské filosofy, kteří jimi byli ovlivněni
 • nalézal v Řecích všechny druhy nevíry
 • naprosto se stavěl proti duchu svobodného zkoumání
 • například část 7, kapitola 2 jeho Ihay ulum al-adin říká, že určité přírodní vědy jsou v rozporu se zákony a náboženstvím
 • a v kapitole 3 nám říká, abychom se zdržovali svobodného myšlení a přijali rozhodnutí proroků

 

Velký Ibn Chaldun se také staví k nespoutanému rozumu s podezřením, a považuje ho za zdroj nevíry:

 • Ne, člověk si musí dávat pozor tak, že zavrhne a potlačí jakékoliv spekulace o příčinách.
 • Bylo nám nařízeno, abychom zcela odvrhli a potlačili jakékoliv spekulace o příčinách, a směřování k Původci všech příčin, aby tak duše byla trvale zabarvena jediností boha.
 • Člověk, který se zastaví u příčin, je frustrovaný.
 • Je správně považován za nevěřícího.
 • Je tedy Mohamedem zakázáno studovat příčiny.

 

Konečným znamením strachu islámu z nesouhlasu je zcela jistě zákon o odpadlictví – v arabštině irtidad, nebo ridda:

 • Odpadlík je nazývá murtadd.
 • V koránu (16:106) je odpadlíkovi vyhrožováno pouze trestem v posmrtném životě, podle islámského práva je ale odsouzen k smrti.
 • Ibn Abbas předal v tradicích následující prorokův výrok: Zabijte každého, kdo změní své náboženství, a nebo setněte ho (Ibn Maja, Nasaj, Buchari, Tirmizi, Abu Dawud, Ibn Hanbal).

 

Nakonec se dostáváme ke strachu islámu z Cizinců

Je nutné ocenit, že islám bezpochyby učí vzájemnou rovnost všech svobodných muslimských mužů. Nicméně muslimské ženy a muslimští otroci nejsou považováni za rovné. Islám tedy není teoreticky rasistický. Islám nicméně vylučuje lidi na základě náboženské víry.

 

 

Spása mimo islám není možná. Svět je rozdělen na muslimy a nemuslimy. V koránu je mnoho pasáží, které káží nenávist a zlou vůli k nemuslimům, a ukazují patologický strach z Těch druhých:

 • 4:101: A nevěřící jsou vskutku pro vás nepřáteli zjevnými.
 • 60:4: My se vás zříkáme (t.j. modloslužebníků) a propuklo mezi námi a vámi nepřátelství a nenávist až navěky, dokud neuvěříte v Boha jediného!
 • 58:22: Nenalezneš žádné lidi, věřící v Boha a v den poslední, přátelit se s těmi, kdož se protiví Bohu a poslu Jeho, byť to byli otcové jejich či synové jejich anebo bratři jejich či rod jejich.
 • 9:7: Jak by mohli mít modloslužebníci kromě těch, s nimiž jste uzavřeli úmluvu u Posvátné mešity,úmluvu s Bohem a Jeho poslem?
 • 8:13–14: A toto je za to, že vzpouzeli se Bohu a poslu Jeho. A ten, kdo se vzpouzí Bohu a poslu Jeho … a Bůh je strašný ve svém trestání. Toto je trest váš, ochutnejte ho a vězte, že pro nevěřící přichystán je trest ohně pekelného.
 • 8:55: Nejhoršími tvory před Bohem jsou ti, kdo byli zatvrzele nevěřící a stále ještě nevěří
 • 25:55: Avšak oni uctívají místo Boha něco, co jim prospívat ani škodit nemůže; a nevěřící je proti Pánu svému (satanovým) pomocníkem.
 • 5:72: Kdo bude přidružovat k Bohu, tomu Bůh zakáže vstup do ráje a bude mu příbytkem oheň pekelný; a nespravedliví nebudou mít pomocníky.
 • 9:23: Vy, kteří věříte! Neberte si za přátele otce své a bratry své, jestliže je jim nevěrectví milejší než víra. A ti z vás, kdož se s nimi přátelí, jsou nespravedliví!
 • 9:28: Modloslužebníci jsou věru nečistota!
 • 3:28: Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby.
 • 3:118: Vy, kteří věříte! Neberte si jako důvěrníky nikoho kromě lidí z vás! Nevěřící neopominou vám škodit a přáli by si, abyste upadli do nesnází. A již se stala nenávist jejich zjevnou v jejich ústech, však to, co skrývají hrudi jejich, je ještě horší.
 • 5:14: I od těch, kdož říkají “Jsme křesťany”, jsme přijali úmluvu jejich, avšak i oni zapomněli část z toho, co bylo jim připomenuto, a vyvolali jsme mezi nimi nepřátelství a nenávist až do dne zmrtvýchvstání – a tehdy jim Bůh oznámí, co vlastně provedli.
 • 5:64: To, co ti bylo sesláno od Pána tvého, v mnohých z nich jen rozmnožuje vzpurnost a nevěrectví. A uvrhli jsme mezi ně nepřátelství a nenávist až do dne zmrtvýchvstání. A kdykoliv zažehnou oheň války, Bůh jej uhasí; a usilují šířit po zemi pohoršení, avšak Bůh nemiluje ty, kdož pohoršení šíří.
 • 5:51: Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten stane se jedním z nich a Bůh věru nepovede lid nespravedlivý.

 

 

Křesťané jsou u muslimů o trošku lepší než Židé, ale korán je stále obviňuje z padělání písem:

 • Verš 5:73: A jsou věru nevěřící ti, kdo prohlašují: Bůh je třetí z trojice – zatímco není božstva kromě Boha jediného…
 • A nepřestanou-li s tím, co říkají, věru se dotkne těch, kdož z nich jsou nevěřící, trest bolestný!

 

Jsou také obviňováni kvůli uctívání Ježíše jako božího syna, a podobně jako Židé sešli z cesty a musí být dovedeni zpět k pravému náboženství, tedy k islámu.

Podle koránu Židé intenzivně nenávidí všechny pravé muslimy, a jako trest za jejich hříchy byli někteří z nich v minulosti proměněni v opice a prasata (5:60), a dalším budou na Soudný den přivázány ruce ke krku a budou vrženi do pekelného ohně.

 

Postoj muslimů k Židům lze popsat jedině jako antisemitský, a zcela jistě neprospívá lepšímu porozumění, toleranci a soužití.

 • 5:51: Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten stane se jedním z nich a Bůh věru nepovede lid nespravedlivý.
 • 5:57–64: Vy, kteří věříte! Neberte si za přátele ty, kterým je vaše náboženství pro posměch a pro zábavu, ať jsou již z těch, jimž dostalo se Písma před vámi, či ať jsou z nevěřících. A bojte se Boha, jste-li věřící! A když voláte k modlitbě, tropí si z toho posměšky a je jim to pro zábavu – a je to proto, že je to lid, jenž ničemu nerozumí.

 

 

 • Rci: Vlastníci Písma! Nenávidíte nás snad jedině proto, že jsme uvěřili v Boha a v to, co bylo sesláno nám, a v to, co bylo sesláno dříve? Však většina z vás jsou hanebníci.
 • Proč jim nezabrání rabíni a učenci, aby nevedli hříšné řeči a nepohlcovali neprávem nabyté? Jak hnusné je to, co provádějí.
 • A říkají židé: Boží ruka je spoutána okovy! Nechť jsou jejich ruce spoutány okovy a nechť jsou prokleti za to, co říkají!

 

Židé jsou často v koránu obviňováni ze zneužívání písem a ze zastávání učení, která nikdy nedostali:

 • 9:29–30: Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.
 • A říkají židé: Uzajr je syn Boží!
 • A říkají křesťané: Mesiáš je syn Boží!
 • A taková je řeč, již ústy svými pronášejí, a napodobují tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřící.
 • Nechť Bůh proti nim bojuje! Do jaké lži to upadli!

 

A plně si zaslouží všechny tresty, kterých se jim dostává:

 • 2:61: A postihl je nedostatek a bída a pocítili hněv Boží, a to proto, že ve znamení Boží nevěřili a že proroky nespravedlivě zabíjeli. A také za to, že byli neposlušní a vzpurní.
 • 4:160–161: A za nespravedlnost některých z těch, kdož vyznávají židovství, jsme jim zakázali výtečné pokrmy, jež dříve jim byly dovoleny, a také za jejich četná uchýlení od cesty Boží i za to, že brali lichvářské úroky, ačkoli jim to bylo zakázáno, a za to, že pohlcovali majetky jiných lidí podvodně. A připravili jsme pro ty, kdož mezi nimi nevěří, trest bolestný.

 

To jsou postoje vyjadřované koránem, které jsou pro všechny muslimy, nejen pro fundamentalisty, nestvořeným slovem samotného boha. Platí pro všechny časy a všechny doby a pro všechny muslimy jsou absolutně pravdivé a mimo jakoukoliv kritiku.

Zacházení Mohameda s Židy nestojí zcela jistě mimo kritiku. Chladnokrevné vyhlazení kmene Banu Kurajza (mezi 600 a 900 muži), vyhnání kmene Nadir a jeho pozdější masakr (často přehlížený historickými knihami) nejsou známkami šlechetnosti nebo soucitu.

Mohamedovo zacházení s Židy v oáze Chajbar je modelem pro smlouvy uzavřené arabskými dobyvateli s ovládnutými lidmi na územích mimo Arábii. Mohamed napadl tuto oázu v roce 628, nechal umučit jednoho z vůdců, aby mu prozradil, kde jsou ukryté poklady kmene, a když se Židé vzdali, dovolil jim pokračovat v obdělávání jejich oázy pouze pokud mu dají polovinu sklizně. Mohamed si také vyhradil právo zrušit smlouvu a vyhnat Židy, kdykoliv se mu zamane. Tato smlouva byla nazvána dhimma a ti, kteří jí přijali, byli nazváni dhimmi. Všichni nemuslimové, kteří přijmou muslimskou nadvládu a souhlasí s platbou daně, výměnou za muslimskou “ochranu”, jsou nazýváni dhimmi.

Druhý chalífa Omar vyhnal později v roce 640 Židy a křesťany z Hidžázu (oblasti Mekky a Medíny) s odkazem na dhimmu z Chajbaru. Říká se, že přitom citoval prorokovo právo na zrušení jakékoliv smlouvy podle svého přání, a proslulý prorokův výrok: Na Arabském poloostrově spolu nezůstanou dvě náboženství. Zavádění jiného náboženství v Saudské Arábii je dodnes zakázáno a mnoho křesťanů bylo za praktikování svého náboženství popraveno.

 

Takto popisuje situaci v Saudské Arábii Amnesty International:**

 • Stovky křesťanů, včetně žen a dětí, byly během posledních tří let uvězněny a zadrženy, většinou bez obvinění nebo soudu, pouze na základě pokojného vyjádření své náboženské víry.
 • Množství z nich bylo v zajetí mučeno, někteří bičováním…
 • Vlastnictví neislámských náboženských objektů – včetně Bible, růžence, kříže a obrázků Ježíše Krista – je zakázáno a takové předměty mohou být zkonfiskovány” (AINO 62; července/srpen 1993).

 

Přinejmenším od Renesance byl jednou z charakteristických vlastností západní civilizace zájem o cizí země a společnosti. Tato univerzální zvědavost je stále charakteristickou, takřka výlučnou, vlastností Evropy a jejích dcer.

Muslimové jsou v kontrastu s tím přesvědčeni o konečnosti, úplnosti a soběstačnosti jejich civilizace. Pro muslima je islám jedinou pravou vírou a mimo ní jsou pouze nevěřící. Vy jste národ nejlepší, jenž kdy povstal mezi lidmi – říká korán muslimům (3:110).

Je významnou skutečností, že přinejmenším do konce šestnáctého století, kdy začali turečtí historikové jevit neurčitý a slabý zájem o evropskou historii, vykazovali muslimští historici, až na tři vzácné výjimky, a muslimové obecně, jen malou touhu vykročit intelektuálně mimo svojí vlastní civilizaci.

 

Výjimky jsou pouhými výjimkami:

 • Geograf Masudi
 • Historik kultury a pozorovatel al-Biruni
 • Historik Rašíd al-Dín.

 

Až do konce 18. století bylo do muslimských jazyků přeloženo jen několik evropských knih, a většina z nich se zabývala praktickými tématy, jako například zdravotní vědou. Tento postoj panuje dodnes. Žádná islámská země nemá univerzitní fakulty, na kterých lze studovat neislámské civilizace, s významnou výjimkou Turecka, kde lze v Ankaře studovat sanskrt.

Dokonce i poslech západní klasické hudby je považován za nežádoucí a nebezpečný islámské civilizaci; zrada Araba začíná, když někdo s radostí poslouchá Mozarta nebo Beethovena – napsal Tunisan al-Wasiti (citován Normanem Danielem, Euro-Arab dialogue, str. 88).

 

Zde je shrnutí situace v devadesátých letech od politického analytika:**

 • Arabové mohou být dobře informováni o pohybech měn a nejnovějších vyhlídkách západních ekonomik, vědí toho ale jen překvapivě málo o tom, jak fungují západní společnosti a vlády.
 • Dokonce i ti, kteří žijí na Západě, nebo ho často navštěvují během dovolených, nemají příliš dobré pochopení, protože ve většině případů žijí mezi dalšími Araby, většinou svými příbuznými, a nejeví zájem o kulturu, historii nebo instituce zemí, ve kterých se nacházejí.

 

Dr. Muhamed Talbi říká něco podobného, když cituje Ibn Chalduna a Maryam Jameelah:

 • Ibn Chaldun, jehož génius je nepopiratelný, napsal: Je tudíž nutné držet se dále od věd vztahujících se k náboženstvím předcházejícím islám, a je zakázáno o nich diskutovat.

 

Ibn Chaldun v tom pouze následoval, či interpretoval, mentalitu, která převažuje až do dnešních dní. Jen málo muslimů – píše Maryam Jameelah – má skutečnou znalost Západu. Kolik muslimů například ovládá řečtinu nebo latinu, a kolik z nich je dostatečně intelektuálně vybaveno ke studiu judaismu a křesťanství a také laických ideologií, vycházeje z muslimského úhlu pohledu? Zatímco generace západních orientalistů studovaly islám podle svých potřeb, není zásadní, aby někteří ulemas začali studovat Západ?.

Muslimové jsou si jistí nejen tím, že islám je celou boží pravdou, ale také že je jejím konečným vyjádřením. Proto se muslimové bojí post-islámských náboženských hnutí jako baháí a ahmadi, a pronásledují je.

 

Zde je zpráva Amnesty International o nepříjemné situaci Ahmadistů [ASA :33/15.91]:

 • Ahmadíjové se považují za muslimy, ortodoxními muslimy jsou ale považováni za kacíře, protože nazývají zakladatele svého hnutí al-masih – spasitel: to znamená, že Mohamed nebyl konečnou pečetí proroků, jak tvrdí ortodoxní islám, t.j. prorokem, který přinesl poslední boží poselství lidstvu.

 

V důsledku těchto odchylek jsou Ahmadíjové vystavováni v některých islámských zemích diskriminaci a pronásledování. V polovině sedmdesátých let vyzvala Světová muslimská liga se sídlem v Saudské Arábii muslimské vlády po celém světě, aby proti Ahmadíjovcům zakročily. Ahmadíjové jsou od té doby v Saudské Arábii zakázáni.

 

Autor je exmuslim Ibn Warraq 

 

Pokračování:

Upozornění redakce:

 • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů   Vstup do diskuze zde 

 

Zhlédněte Inkubátor Atllanky   Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem…

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Palestinci? Bič na Židy! Následující text: Konec multikulturní selanky? »»»

Atllanka | Úterý 15. 12. 2009, 21.43 | Blízký Východ, Islám, Fašismus | trvalý odkaz | vytisknout | 8085x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?