Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, socani, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

Šubyduby Amerika

Antiamerikanismus v Evropě

 

Motto: Mocní a silní v lidské společnosti často vzbuzují spíše averzi a bez ohledu na své chování jsou označováni za arogantní, sebestředné, nespravedlivé či nelítostné a předpokládá se, že svého postavení dosáhli na úkor jiných…

Spory, které charakterizovaly vztahy Spojených států a Evropy během irácké krize (2002–2003), a jejich důsledky pro transatlantické vztahy se staly tématem nesčetné řady knih. Hned několik z nich se přitom věnovalo problematice antiamerikanismu v dnešní Evropě.

Jednou z nejnovějších je kniha Uncouth Nation: why Europe dislikes America Andreie S. Markovitse, kterou na počátku roku 2007 vydalo významné univerzitní nakladatelství Princeton University Press.

 

 

Markovits, jenž se do USA přistěhoval z Rumunska v roce 1960 a v současnosti působí jako profesor srovnávací politologie a německých studií na University of Michigan, se na první pohled nezdá být osobností, od níž by se dala čekat kritická analýza tohoto fenoménu.

Tento dlouholetý obdivovatel evropských sociálních demokratů a zelených, stoupenec pozitivní diskriminace, progresivního zdanění či vzniku nezávislého palestinského státu měl vždy blízko k evropské nekomunistické levici.

Jak však sám konstatuje, v několika posledních letech čím dál více cítil, že se ocitá mimo její hlavní proud, a to pouze z toho důvodu, že nesdílí její antiamerikanismus a antisionismus, které se podle jeho názoru staly základními rysy přinejmenším západoevropského progresivního myšlení.

Ve své knize se proto snaží analyzovat problematiku evropského antiamerikanismu a jeho současné role a dopadů.

 

ANTIAMERIKANISMUS JAKO IDEOLOGIE

Tak jako řada jiných autorů, kteří se současným evropským antiamerikanismem zabývají, je i Markovits přesvědčen, že ve své podstatě příliš nesouvisí s konkrétními politikami administrativy George W. Bushe a se samotnou osobností amerického prezidenta a obecněji ani s konkrétní politikou předcházejících amerických administrativ, ale naopak vychází z toho, čím Amerika podle jejích kritiků je.

Antiamerikanismus má všechny znaky typického předsudku, avšak vedle toho se stal jedním z moderních „ismů“.

 

A tak by alespoň zčásti podle Markovitse mohl začít plnit funkci politické ideologie:

  • Obsahuje v sobě současně zevšeobecňování – všichni Američané jsou…
  • Přisuzování kolektivní morální či kulturní podřadnosti – Amerika je naprosto nekulturní zemí…
  • Představu všemocnosti Ameriky – získané pochybnými prostředky…
  • Obavy, že Američané chtějí tajně nějakým způsobem poškodit jiné národy – zničit jejich kulturu, životní styl, morálně je zkazit apod…
  • A značnou dávku obsese vším, co nějak souvisí s Amerikou…

 

V praxi však evropský antiamerikanismus zůstává stále poměrně nejasným konceptem, přičemž s definitivní platností lze říci jediné – Amerika je tím, čím není Evropa.

 

 

Markovits vidí zásadní rozdíl mezi antiamerikanismem v Evropě a v jiných částech světa, neboť ten druhý podle něj vychází z kritiky konkrétních amerických politik, jež často tamní obyvatele poškodily. Je však otázkou, zda teze o jejich rozdílnosti obstojí při důkladnějším vědeckém zkoumání.

Existuje řada signálů, které nasvědčují tomu, že i v jiných částech světa antiamerikanismus mnohdy vychází spíše z toho, čím se USA zdají být, než z konkrétní americké politiky. Naopak lze poukázat na případy, kdy mohl být evropský antiamerikanismus historicky spíše produktem konkrétní americké politiky (třeba i motivované dobrými úmysly), která poškodila zájmy evropských států.

Markovits se například zmiňuje o pohrdání a nepřátelství panujícím vůči prezidentu Wilsonovi ve Francii a považuje je za projev typického evropského antiamerikanismu, aniž by ale vzal v úvahu konkrétní dopad Wilsonovy evropské politiky vrcholící podpisem mírové smlouvy ve Versailles na Francii a její zájmy.

Jak naznačuje příklad Wilsona, Markovits podobně jako řada jiných autorů soudí, že evropský antiamerikanismus je velmi starý fenomén.

Jeho kořeny sahají až ke vzniku USA, možná ještě hlouběji do minulosti, a v řadách evropské elity byl rozšířený již v průběhu 19. století a postupně dále sílil. Tehdy i po velkou část 20. století však byl stále především záležitostí evropských elit. Vztah většiny Evropanů k USA zůstával naopak nepoměrně pozitivnější.

Mnohé však nasvědčuje tomu, že v tomto ohledu došlo v posledních letech k zásadní změně a antiamerikanismus se stal nedílnou součástí evropského společenského diskurzu a oslovuje čím dál větší část obyvatel Evropy. Jak Markovits konstatuje, o Americe se dnes v evropských médiích už téměř nikdy nemluví v hodnotově neutrálním významu a pojmy jako „amerikanizace“ či „americký styl“ jsou v současnosti používány téměř výhradně pejorativně.

Zatímco v roce 2005 si podle průzkumů veřejného mínění přálo až 66 % obyvatel USA pokračování úzké spolupráce s Evropou, většina obyvatel západní Evropy dává najevo touhu přinejmenším po rozvolnění vzájemných vazeb. Masové demonstrace ve většině západoevropských metropolí v předvečer zahájení války proti Iráku ukázaly intenzitu protiamerických nálad ve společnosti a ostře kontrastovaly například s absencí větších projevů nadšení veřejnosti z konce studené války v zemích západní Evropy (s výjimkou Německa).

 

DŮVODY ŠÍŘENÍ

Proč se ale antiamerikanismus v posledních letech tak dalece rozšířil mezi širokou evropskou veřejnost? Na tuto otázku bohužel Markovits nedává zcela jasnou odpověď.

Zdá se však, že i on přisuzuje významnou roli konci studené války a porážce komunismu, čímž došlo ke zmizení „zla“, proti kterému USA a Evropa společně bojovaly, a současně poklesl význam USA jako ochránce evropských zemí a garanta jejich bezpečnosti.

USA přitom v nových podmínkách zůstaly jedinou světovou supervelmocí.

 

 

Mocní a silní však v lidské společnosti často vzbuzují spíše averzi a bez ohledu na své chování jsou označováni za arogantní, sebestředné, nespravedlivé či nelítostné a předpokládá se, že svého postavení dosáhli na úkor jiných.

Když se k absenci společné hrozby a k přirozené averzi vůči americké „hypervelmoci“ přidaly ještě rozdíly mezi USA a Evropou v rovinách politicko-ekonomické a kulturní (do určité míry procesy globalizace spíše zdůrazněné) a protiamerické působení nemalé části příslušníků evropské elity, vytvořily se příznivé podmínky k tomu, aby se antiamerikanismus mohl v krátké době rozšířit mezi široké vrstvy západoevropských společností.

Není zatím zcela jasné, jak významné jsou jeho dopady na politiku západoevropských zemí a na vývoj transatlantických vztahů. Jeden negativní trend se však zdá být podle Markovitse čím dále více zřejmý. Antisemitismus je samozřejmě nepoměrně starší než antiamerikanismus a oba fenomény se od sebe výrazně odlišují. Vše ale nasvědčuje tomu, že mezi nimi existuje velmi úzký vztah.

Představa, že moc v americké společnosti třímá početná židovská komunita, byla už od konce 19. století (ačkoliv v té době tam ve skutečnosti žilo ještě poměrně málo židů) jedním z hlavních důvodů nevraživosti a negativních postojů vůči USA v Evropě.

Holokaust sice učinil otevřené projevy antisemitismu v Evropě společensky nepřijatelnými, negativní pohled na vzájemný vztah Ameriky a židů však přetrval a odrazil se i na vztahu k Izraeli. Ten je přinejmenším od Sedmidenní války (1967) vnímán, zpočátku především v levicových kruzích, jako dobyvačná velmoc utlačující své sousedy a současně je považován za loutku všemocných USA, které jeho prostřednictvím usilují o realizaci svých „imperialistických“ plánů.

Šíření antiamerikanismu je pak doprovázeno empiricky doložitelným nárůstem antisemitismu, jenž se podle Markovitse stává jeho nedílnou součásti. Děje se tak především pod zástěrkou nové formy antisionismu, která je na rozdíl od otevřených projevů antisemitismu v západní Evropě běžně akceptována.

Jejím prostřednictvím dochází ke stigmatizaci a démonizaci Izraele, naprosto přesahující rámec rozumné kritiky izraelských politik (včetně zpochybňování práva Izraele na existenci) a současně i k obviňování židů žijících mimo Izrael z určité formy spolupachatelství na „zločinech“ Izraele a z neloajality vůči zemím, jejichž jsou státními příslušníky.

S těmito obviněními pak slaví návrat i stará představa o ovládnutí Ameriky židy. Izrael už není mocnou loutkou k prosazení cílů USA, ale sám prostřednictvím svých pomocníků z řad „židovských“ neokonzervativců a „židovské lobby“ manipuluje Amerikou a využívá ji pro své účely.

 

 

V reakci na bouři nevole proti USA, která zachvátila západoevropské země v předvečer zahájení války proti Iráku, bývalý francouzský ministr financi Dominic Strauss-Kahn nabubřele napsal: 15. února 2003 se na ulicích evropských měst zrodil nový evropský národ…

Po něm s podobnými vyjádřeními přispěchali mnozí další prominentní evropští intelektuálové (včetně J. Habermase či J. Derridy), kteří v erupci antiamerikanismu spatřovali slibný počátek vědomého konstruování společné evropské identity a nového evropského národa.

Jak Markovits upozorňuje, součástí procesu vytváření společné národní identity a nového státu bylo alespoň v určité fázi vždy vymezení se vůči někomu jinému. I kdyby však nebylo problematického vztahu mezi antiamerikanismem a antisemitismem, zůstává otázkou, co by mohlo být výsledkem takového procesu, jenž by byl téměř výhradně založen pouze na společném negativním vymezování se vůči USA.

Jedním z hlavních důvodů zahájení evropské integrace byla snaha uniknout zhoubnému působení nacionalismu považovanému za jednoho z hlavních viníků krvavých válek mezi evropskými státy.

 

 

Bylo by však svým způsobem ironií, kdyby měl tento proces nakonec vyústit ve vytvoření evropského superstátu založeného na panevropském nacionalismu vymezujícím se vůči USA – zemi, která je přes všechny reálně existující rozdíly ve všech směrech Evropě bližší než naprostá většina jiných.

Petr Vilímek – červen 2008  

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární, pravdu, pak neváhejte, přidejte se a pište… rádi vás na naší stránce uvítáme.

 

 

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Stáhněte si naše Prezentace       Atllanka Vás vítá – Welcome

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem…

 pošli na vybrali.sme.sk jaggni to! Linkuj.cz pridej.cz

««« Předchozí text: Americká armáda Následující text: Lavina islamizace spuštěna! »»»

Atllanka | Pátek 20. 03. 2015, 14.41 | EU, USA, Komentáře | trvalý odkaz | vytisknout | 5003x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
[1] američané sobě
pizi Středa 18. 06. 2008, 16.38

Evropská média teměř nečtu. Pohybuji se v naprosté většině na americkém webu. Proto vím, že antiizraelští, antiirakováleční a antiameričtí jsou i sami američané. Zkuste si třeba pročíst www.digg.com, nebo www.reddit.com. Americké servery tvořené výběrem zpráv, které vybírají vetšinou američané a pod nimi komentují zase amíci. Článku s přesně těmi tématy o kterých hovoří text náhoře, spousty. Takže mám pochyby, že se jedná o Evropský fenomén. Také bych si nebyl moc jist kolik z toho co zaznívá v Evropě je antiamerikanismus a kolik z toho je informovaná kritika toho, co USA jako zěmě dělá.

[2]
Michal web Čtvrtek 19. 06. 2008, 09.13

„o Americe se dnes v evropských médiích už téměř nikdy nemluví v hodnotově neutrálním významu“ Tohle je naprosto nejvýstižnější věta celého článku. Je jedno, zda se jedná o test amerického automobilu, zeměpisnou reportáž z americké pláže nebo hodnocení sportovního utkání! Je úplně šokující jak jakýkoliv text prošpikují s tématem naprosto nesouvisející uštěpačné poznámky o IQ, BMI, úrovni vzdělání, agresivitě atd. Každé adjektivum v článku má aspoň nepřímo vsugerovat čtenáři, že Američané jsou „tlustí, líní, hloupí, agresivní, zlí a sobečtí“. Pokud si pizi myslí, že i tohle se dočte na amerických serverech, tak se plete (ale spíš úmyslně lže, jako vždycky). V USA je na mainstream webu rozšířená pouze kritika Bushe, Republikánů a konzervativců vůbec. Nicméně v EU se v hlavních diskusích objevují tvrdé odsudky i stran Demokratů a běžných amerických občanů vrcholící dokonce obviněním ze sionistického přisluhování a dalšími totalitními termíny. Vážně hnus. Internet jako první masové médium se stal médiem spodiny. :-?

[3] pro Michala 2
pizi Čtvrtek 19. 06. 2008, 09.36

Staci pouzit search na redditu treba:

http://www.reddit.com/search?…

Reddit je něco jako české linkuj. Kdokoliv může poslat odkaz na jakýkoliv článek a lidé hlasují, jak se jim líbí.

Další klíčová slova pro hledání: Fat, Dumb, Lazy, Stupid…

Takže jak to je? Pleteš se, nebo lžeš? :-)

[4] Ahoj Michale,
Atllanka Čtvrtek 19. 06. 2008, 09.37

naprosto souhlasím s tím co píšeš. Pohybuji se na internetu poměrně krátkou dobu, a musím říct, že zpočátku to pro mě byl dost velký šok…

Tolik mravní bídy a ubohosti jsem za celý život nepotkala, jako tady za pár dnů. Podle mě to pramení hlavně z anonymity a snadné dostupnosti okamžitého se zviditelnění – a tak občansky, sociálně i emocionálně pologramotná spodina nutí své vidění světa všem okolo sebe…

Někdy si říkám, co tu vlastně dělám, ale pak si řeknu, nesmíš to vzdát, nejsi sama, je vás jistě víc. A najednou se objevíš ty, a tvůj moc dobrý web, který a nejen on, je toho, že nás „normálních“ je víc, dokladem. Pak je ten den hned hezčí.

Mimochodem, udělal jsi nám krásný baner, děkujeme ;-)

Atllanka

[5] newsweek
pizi Čtvrtek 19. 06. 2008, 09.39

Než budu osočen, že chcete důkaz z mainstreamových amerických médií… Co třeba Newsweek?

http://www.newsweek.com/id/138536

[6]
Michal web Čtvrtek 19. 06. 2008, 10.37

Pizi: A jsou tam jen praví Američani, jako PIZI :-D :-D :-D Asi ti nedošlo, že pod anglosaskýma přezdívkama na amerických serverech píše celý svět. Navíc mainstream vnímáme asi dost jinak. Já za mainstream nepovažuji ani CNN (Communist News Network). Vyvážené zpravodajství dělá například Fox News. To, že si našel na Newsweeku jednoho Taylora234, můj světonázor nezmění, v USA žije 300 000 000 lidí a i dost pošahanců, jako jseš ty. ///

Atllanka: Díky, však právě Atllanka.net bylo jednou z mých inspirací. I když ne vždy se úplně shodnu se všemi články zde zveřejněnými (role náboženství, Kosovo atd), za argumenty zde psanými cítím dobré úmysly a prostě jen jiná východiska či jiné životní zkušenosti.

[7] Michal 6
pizi Čtvrtek 19. 06. 2008, 13.43

No samozřejmě že důkaz o tom, že tak smýšlí každý Američan ti nepřinesu, tak jako že tak smýšlí každý Evropan.

Ovšem navzdory tvému tvrzení se to dočtu na amerických serverech, což jsem doložil i odkazy.

Samozřejmě že pokud definuješ mainstream jako Fox News, pak se nedomluvíme. Vyvážené zpravodajství neexistuje. Vyváženě se informovat je úkolem každého jedince, který nemůže přenechat jednomu subjektu.

A nemluvil jsem o mainstreamu, mluvil jsem o tom, že se pohybuji na americkém Internetu a tam vidím totéž co v Evropě. Netvrdil jsem, že tam kde se pohybuji je mainstream. No vlastně přímo doufám, že není.

Pro zajímavost přikládám search na výraz foxnews z redditu. Zdá se, že postoj tamnějších přispěvatelů je spíše opakem toho tvého.

http://www.reddit.com/search?…

Co se týče: o Americe se dnes v evropských médiích už téměř nikdy nemluví v hodnotově neutrálním významu…

A o čem se v hodnotově neutrálním významu mluví? Když to nevyvolá emoce, noviny to neotisknou. O arabech, či islámu se také skoro hodnotově neutrálně nemluví a nikdo si tu nestěžuje. :-)

[8]
Michal web Čtvrtek 19. 06. 2008, 16.14

Pizi: No můžeme se tu přít donekonečna. Jsem přesvědčený, že o všem z USA se píše jinak. Já si nemůžu ani ve svých oblíbených motoristických magazínech přečíst recenzi amerického auta, aniž bych se musel prokousávat sloganama jako „široké sedačky pro velké zadky“, „spoustu držáků na pití“, „automat pro líné američany“ etc. U aut z žádné jiné země se to neděje! Dokonce ani u aut ruských nejsou žádné posměšné zmínky o fyziognomii. Pokud ten rozdíl nevidíš, nemohu ti pomoci. Je markantní na první pohled a prolezlý do všech odvětví žurnalistiky. Tvoje kamarády antiamerikanisty z Redditu ti neberu. Ostatně vrána k vráně sedá, jen jsem nepochopil, proč věčně prudíš zde.
:-)

[9] Rozdil
pizi Čtvrtek 19. 06. 2008, 17.13

Rozdíl vidět nemůžu. Česká media docela ignoruji. Znám spíš ta americká. Vycházel jsem z článku. To co popisuje vidím i v amerických médiích. A i tam potkávám lidi, kteří nadávají proto, že chtějí někam patřit a tak napodobují chování, které vidí kolem sebe, aniž by hlouběji chápali důvody. Možná je to tady silnější nevím, ale není to pouze tady.

Zvláštní že já který neobviňuji ze lhaní, nenadávám, neurážím, jsem označen tím, kdo to dělá, za někoho kdo prudí. Nedostatek sebereflexe. Což mě přívádí k myšlence, že debaty s tebou zanechám, protože to je opravdu nekonečné.

[10] Tak si to tu čtu...
Marty231 Čtvrtek 19. 06. 2008, 17.28

Michale, pizi je v první řadě místní demagogický folklor, nesmíš ho brát vážně, spolu s nějakým Mažňákem tu už prudí hezkých pár dní. Pizizubka všechno zná a všude byl, a Mažňák zase hledá gramatické chybičky… Koukal jsem k tobě, nemáš tam diskuze… A DOBŘE DĚLÁŠ!!! Jinak dobrý ;)

Pizi, jsi až druhý, Michal tě první kamsi poslal :))) Ani to nevidíš??? 8-)

Jo a k tomu co tu plkáš, ty si vážně myslíš, že když si někdo přečte ty hovadiny, co vás 90% linkuje na linkuj jagg a jinam, že si řekne, že Češi chtějí zničit Česko?

Michal web Čtvrtek 19. 06. 2008, 18.05

Marty231: Já vím, že je tu pizi tak trochu inventář. Každopádně mu nevěřím. Představa, že z médií vlastní země čte zrovna jediné a sobě nepřátelské (Atllanka) je naprosto úsměvná a asi stejně tak pravděpodobná, že já bych například po emigraci do USA navštěvoval už jen halonoviny.cz :-D

[12] michale 11
pizi Čtvrtek 19. 06. 2008, 20.58

Zkus polemizovat s tim co pisu a ne s tim co si o me vymyslis. Nenapsal jsem přece že ze zdejších médií čtu jen atlanku. Nevymýšlej si. Neschopnost porozumět psanému textu bývá přisuzována američanům, ale jak vidím…

Marty: A ty máš odkud že si myslím že: dyž si někdo přečte ty hovadiny, co vás 90% linkuje na linkuj jagg a jinam, že si řekne, že Češi chtějí zničit Česko

???

Kde proboha něco takového tvrdím? Proč pořád vymýšlíte věci, které jsem nenapsal? Vždyť mluvíte úplně z cesty.

[13] Pizi to neřeš
Marty231 Pátek 20. 06. 2008, 13.27

Ty prostě nechápeš souvislosti, jsi jednoduchý a jakákoli paralela ti jest utajena…

Ale abys neřekl: To ty tu přece tvrdíš, že Američani jsou antiamerikanisti a chtějí zřejmě silnou EU, aby je přepadla a zničila spolu s islámem na věčné časy a nikdy jinak! :)))

A neptej se proboha, kde to píšeš, píšeš to všude!

[14] Marty
pizi Sobota 21. 06. 2008, 08.20

Kdyz vsude, tak cituj.

Nelze přidávat nové komentáře.