Atllanka

8.5.2008: Klikněte vlevo na Vyhledávání a zadejte co hledáte, např.: Mašínové, islám, rusáci, atd. Nížeji se Vám zobrazí texty slovo obsahující. Rozklikněte a vyberte si článek. Hezký den, přeje Atllanka… :) … Starší aktuality

NeKřesťanské mučení a Nové sekty

Hyenismus a blbost lidská jsou nekonečné

 

Stále posloucháme jak je víra v životě důležitá. Souhlasím pokud se jedná o víru v dobro, lásku či lepší budoucnost našich dětí popřípadě světa. Nemohu však souhlasit s tzv. bezvýhradnou vírou v jakékoli nadpřirozené jevy – náboženství nevyjímaje… (věnováno Kofolce)

Nevzdělaní biskupové, nedouci a jiní zázrační pastorové

Nikdy bych nevěřil, že i v dnešní vyspělé technické civilizaci existují lidé, kteří na jedné straně sedí u počítačů, serfují po internetu a používají mobily, a na straně druhé věří v bludy a nebo je dokonce sami hlásají. Různá církevní uskupení a sbory, v mnohém připomínající sekty, pokud ovšem sektami rovnou nejsou, se objevují v poslední době i u nás, v naší téměř ateistické společnosti.

 

Probuzení v Čechách – jak ho vidí pastor CŽV HK – Kázání 01

 

Několik takových církevních sborů, sloučených do jednotné církve, bylo nedávno registrováno i zde v srdci Evropy – v Česku, pod názvem Církev živého Boha. Slavnostní pomazání jejích pastorů proběhlo 1.března letošního roku v pražské Kapli Betlémské.

Je mnoho věcí, se kterými se nelze ztotožnit, ale snad ta co je nejvíce křiklavá je – vymítání démonů, o kterém se tam jakoby mezi řečí zmiňují…

Katolická církev uznává sbory a sborečky těchto lidiček, co nemají povětšině ani středoškolské vzdělání, o nějakých seminářích, či duchovním vzdělání ani nemluvě.

Nepochopím, jak se mohlo dopustit Ministerstvo kultury takového faux-pas, a zaregistrovat po Jehovistech další sektu, na kterou budeme všichni přispívat ze svých daní formou státních dotací. Kdo to vlastně na tom ministerstvu sedí, když povoluje existenci sektám, které dnes, ve 21.století ohlupují lidi tvrzením, že umí slepé a chromé uzdravovat, a z těla démony a ďábly vymítat?

 

Nábor oveček do Hnutí víry – tzv. Evangelizace u Anděla v Praze

Důsledkem učení Hnutí víry je to, že tito lidé např. odhazují brýle (a také ovšem bez nich třeba i usedají za volant) ve víře, že jejich oční vada je vlastně již uzdravena a že toto uzdravení je nutné právě odložením brýlí prokázat. Jindy zase odevzdávají své náboženské skupině neúměrně vysoké částky s tím, že když takto prokáží svou velkou víru a obětavost, otevřou si tím cestu k budoucímu bohatství.

 

 

Největší pozornost si ovšem toho hnutí vyžádalo svými masovými shromážděními, na nichž lidé měli být duchovně i tělesně uzdraveni. Po roce 1989 byla řada těchto shromáždění na stadionech i v jiných prostorách na celém našem území. V bouřlivé atmosféře si pak nemocní většinou chodili pro uzdravující dotek na pódium.

Pro některé byl tento moment takovým zážitkem, že bezvládně padli do připravených rukou pomocníků, někteří pocítili na několik minut či hodin úlevu ze své bolesti, někteří se cítili a dodnes cítí být uzdraveni ze své – většinou psychosomatické – choroby, někteří odcházeli s velkým zklamáním a hořkostí.

 

Boží království vaří – Ježíš se musí za břicho popadat, když to vidí!

Hnutí víry – navazuje na charismatické křesťanství, hlásá však, že v možnostech člověka je mnohem víc, než jak běžně žije, a že tento nevyužitý lidský potenciál chce Bůh naplnit, aby člověk ve všech směrech prosperoval. Za jediný limitující faktor se považuje naše víra. Máme jen to, čemu věříme, co si představujeme, o čem hovoříme jako o hotové věci a co na Bohu požadujeme.

 

Probuzení v Čechách – jak ho vidí pastor CŽV HK – Kázání 02

 

Věřící má být podle tohoto učení tedy naprosto zdravý (má zemřít až sešlostí věkem), bohatý a všestranně úspěšný. Všechny problémy lze řešit velkou vírou, která se projeví absolutním nasazením a zbavením se všeho, co by tuto víru omezovalo.

 

 

  • Více o sektách v Česku jako jsou například Dvorského Imanuelité, hnutí Haré Kršny či Hnutí víry, Scientologie, Svědků Jehovových, Mormonismu a dalších a dalších… najdete zde

 

A kam to povede, až se podaří takovým všehoschopným nijak vzděláním nedotčeným samozvaným „pastorům“ od lopaty a „biskupům“ z ulice, nabrat dostatek členů do svých řad? Nemusíme chodit daleko, kam vede vláda hlupáků a tmářů jsme už nejednou v minulosti zažili…

 

I ďábel má své mučedníky…

Kryštof Alois Lautner se stal nejznámější a nejtragičtější obětí šumperských procesů. Lautner, narozený v Šumperku v roce 1622, nabyl značného vzdělání nejen v teologii a filozofii, ale i v přírodních vědách a dosáhl rovněž hodnosti magistra obojího práva – titulu, který Boblig nikdy nezískal.

 

 

Roku 1669 se stal v Šumperku děkanem a mezi farníky byl velice oblíben pro svou vlídnost, shovívavost a toleraci. Těšil se rovněž značnému respektu díky svým rozsáhlým znalostem v mnoha oborech.

 

 

Děkan vlastnil knihovnu, čítající 322 svazků (což byl na tehdejší dobu více než úctyhodný počet), v níž nechyběla ani díla, pojednávající o čarodějnictví a magii, včetně proslulého Kladiva na čarodějnice, příručky vlámského inkvizitora Martina Antonia Delria Šest knih o vyšetřování magie (Disquistionum magicarum libri sex), či Opatrnosti při obvinění (Cautio criminalis) od Friedricha Spee von Langenfeld. Ve své knihovně měl více knih tohoto druhu, než jich vůbec znal Boblig.

I když je díky románu Václava Kaplického, nazvaném Kladivo na čarodějnice, a stejnojmennému filmu Otakara Vávry spojován Boblig jednoznačně s tímto spisem německých dominikánů, skutečnost byla poněkud odlišná. Když se tento inkvizitor dovolával nějaké autority, uváděl kromě bible zpravidla Delriovu příručku, spis Shrnutí zločinů neboli šest knih o magii (Epitome delictorum sive libri sex de magia) od nepříliš známého španělského advokáta Francisca de Torreblancy y Villapando, případně Morální theologii (Theologia moralis) Paula Laymana. O Kladivu na čarodějnice věděl jen díky příležitostným odkazům na ně, jež se v těchto dílech nacházely.

Bobligovi bylo jasné, že Lautner podléhá kompetenci církevní justice a tudíž rozhodnutí o projednávání jeho případu musí vydat olomoucký biskup. Proto se obrnil trpělivostí a začal především shánět „usvědčující materiál“. Nechal mezitím postupně uvěznit celou rodinu barvíře Sattlera, nejbohatšího šumperského měšťana, a mladou Lautnerovu hospodyni, Zuzanu Voglickovou.

Jejich vynucené výpovědi obviňovaly děkana z nejrůznějších nepravostí, především z pořádání orgiastických hodokvasů na Petrových kamenech (hora pod Pradědem), kterých se měli účastnit čarodějníci a čarodějnice z celého okolí, a kde mělo za přítomnosti Satana docházet k nejrůznějším sexuálním výstřelkům včetně incestu či dokonce souložím s démony, kdy každá čarodějnice údajně měla svého „galána“.

 

 

Za vůdce „čarodějnického spiknutí“ byl označen právě Lautner. K podobným vypovědím byly nuceny i zatčené ženy z losinského panství. Vyslýchané dokonce uváděly „čarodějnické modlitby“, jež měly sloužit k přivolávání „galánů“ a byly údajně dílem samotného ďábla.

Realita však byla prozaičtější. Vymýšlel je Boblig a ženy se je musely učit nazpaměť. Část jedné z takových „modliteb“ zní: Zelená, žlutá a bílá / je mého galána Czersche díra / Tlusté varle a dlouhý ocas / je mi milejší než můj růženec. Ve všech „modlitbách“ byl kladen důraz na vulgárnost a sexuální symboly.

 

 

Boblig nakonec shromáždil svědectví 36 osob a přímo vystoupil proti Lautnerovi. Ten neměl, díky své shovívavosti k šumperským tajným evangelíkům, na biskupské konsistoři dobrou pověst již předtím a Bobligova smyšlená obvinění se mu stala osudnými. Biskup Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu dal roku 1680 příkaz k zatčení děkana a prošetření celé záležitosti zvláštní komisí, v níž měl zasedat i Lautnerův přítel ze studií, mohelnický děkan Vojtěch Winkler.

Soudci se obávali zakročit proti Lautnerovi v Šumperku, kde by uvěznění oblíbeného děkana jistě vyvolalo velký rozruch, a tak sáhli k podlé lsti. Role Jidáše se zhostil Winkler. Pozval svého přítele do Mohelnice na posvícení a při hostině jej nechal zatknout.

 

 

Boblig nemohl zprvu proti Lautnerovi použít tortury. Děkan se ovšem celé čtyři roky tvrdošíjně odmítal k čemukoli doznat, a proto dal biskup roku 1684 svolení k útrpnému výslechu. Lautner byl surově mučen deset dní za sebou a soudcům se podařilo zlomit jeho odpor.

Přiznal se k nejfantastičtějším obviněním, která vykonstruoval Boblig na základě vynucených výpovědí ostatních delikventů. Žádné z nich se nezakládalo na pravdě, snad jen to, že děkan měl občas intimní styk se svou hospodyní Zuzanou Voglickovou, což u kněží nebylo nijak neobvyklým prohřeškem a konsistoř by jej za normálních okolností posuzovala celkem shovívavě.

18. září roku 1685 byl děkan Kryštof Alois Lautner upálen v Mohelnici. Když byl řetězem připoután ke kůlu, přivázal mu katův pomocník na krk pytlík, naplněný střelným prachem. Na přání biskupa měla být takto urychlena jeho smrt. Když však týž pacholek těsně před zapálením hranice přivedl pytlík k výbuchu, exploze děkana neusmrtila, ale těžce jej zranila – výsledek biskupova záměru byl tedy přesně opačný.

Lautner z hořící hranice do poslední chvíle volal svatá jména a hlasitě se modlil, takže řada přihlížejících získala dojem, že v tomto případě nebyl upálen ďáblův spřeženec, nýbrž mučedník, chovající se do poslední chvíle jako světec.

 

 

Soudci naproti tomu rozšířili zprávu, že Lautner strávil noc před popravou rozhovorem s démony. Když tomu někteří odmítali uvěřit a tvrdili, že byl upálen nevinný mučedník, odmítl Boblig nevrle podobné zvěsti s poukazem na to, že tihle lidé se strašně mýlí, ježto nevědí, že i ďábel má své mučedníky… …zdroj zde

 

 

Doporučuji volné pokračování textu zde: Lidi, my sme fakticky církev!

zpracovalo st@tll 2009

 

 

Vážení čtenáři, Atllanka je i na Facebooku, kde je součástí mnoha různých skupin. Pokud máte zájem a chcete v diskuzi vyjádřit svůj názor na přečtený text, obrázek, video či informaci, nebo jen prostě chcete šířit dál, tu u „vrchnosti“ tolik nepopulární, pravdu, pak neváhejte, přidejte se: pište a nebo jen čtěte, rádi vás na našich stránkách a ve skupinách uvítáme. Jde především o Vaši budoucnost, tak nestůjte mimo

 

Související texty:

Upozornění redakce:

  • Podtrhaná slova v textu jsou odkazy, které jsou důležité, čtěte tedy prosím i je. Pod celým textem pak jsou odkazy vedoucí na články související s tématem, text doplňují, nebo jsou jeho pokračováním. Nemáte-li čas číst texty na našem webu pořádně, nečtěte nás raději vůbec! Děkujeme.

Čtěte také:

 

Navštivte archiv textů     Vstup do diskuze zde 

 

Komentáře na našem webu se zobrazují s určitým zpožděním, omlouváme se Vám, ale je to nezbytná ochrana před hulváty a hlavně před reklamním spamem…

 


««« Předchozí text: Oni padli, abychom my mohli žít Následující text: D.O.S.T - Antidiskriminační zákon - součást pohřebních písní Evropy »»»

Atllanka | Středa 6. 10. 2021, 03.36 | Česko, Videa, Církve | trvalý odkaz | vytisknout | 296219x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] Chce to nejen věřit, ale i myslet
Al-Bert mejl Čtvrtek 13. 03. 2008, 12.27

Používat mobilní telefon a věřit přitom v Boha je docela dobře možné už proto, poněvadž věda a technika a víra stojí na docela jiném poli. A není to nerozumné, ani se to nevylučuje. Myslím si, že lidský pojem Boha je ve své podstatě antinomický – přesvědčivě to podle mne ukázal Immanuel Kant. Je jednoduché přiřknout Bohu objektivní existenci na základě nějakého „ontologického“ důkazu, jak se tisíc let dělo a je stejně jednoduché existenci Boha vyvracet, jak se děje dodnes. Oba dva typy důkazů obsahují transcendentální omyl, který pramení z toho, že člověk usuzuje svými kategoriemi do oblasti, kde neplatí. Oba dva důkazy by byly stejně neplatné.

Pro mě je známkou dogmatismu a zabedněnosti (a jistého naivního technického pozitivistického dogmatismu) tvrdit, že cokoliv jiného než ateismus je hloupost. Ateismus, teorie evoluce a podobné záležitosti mají v sobě „zabudovány“, resp. stojí na tak metafyzických pojmech, jako je třeba náhoda… Podivné. Záleží na tom, co po vědě vlastně chcete. Buď vám bude interpretovat zkušenost a dávat klíč k využití přírody anebo budete žádat, aby Vám ukázala smysl. Když budete chtít to druhé (i když na té úrovni, že třeba budete tvrdit, že žádný smysl není), dopustíte se omylu.

Sekta, církev atd. je jistě jiná záležitost. Nevím ale, jestli jste se zrovna trefil do černého…

Zdravím

reaguj[2] No já zírám!!!
Honza mejl Čtvrtek 13. 03. 2008, 14.06

pro Alberta: Já pochopil článek tak, že autor upozorňuje na to, že náš stát opět jednou povolil nějakou sektu – která věří v zázraky a hodlá vymýtat démony. A kam to může vést až nabere dostatek členstva a ohlupí více lidí tu jasně a zcela zřetelně interpretuje. Je tu i sdostatek relevantních odkazů a jak tak koukám, asi jsi je ani nenavštívil, jinak bys nevytrhl jednu větu z kontextu a nepostavil na ni jako na špičku jehly celý problém státem dotovaných „církví“. Asi jsi rádoby vejtaha, který nic nedělaje někam kde se dělá vlítne, a všem vysvětlí, jací jsou blbové. Řeknu ti jedno – Jdi do prdele, rádoby filosofe!

Pro autora a k věci:

Je dost strašné, co všechno nám sem ti socani ještě stihli zavléct, a doufám, že nová vláda si povšimne a zakročí. Nechci se dočkat nového středověku, jak naznačuje Vlk v rozhovoru, kde popisuje jak už se připravuje jednota křesťanů s islámem.

Člověk je v podstatě opravdu tvor hloupý a sám o sobě si neví rady se životem, a tak neustále hledá nějakou smečku, do níž by se zařadil a ve které by byl dostatečně ohodnocen a chválen. To je problém, na který sázejí různí vychcánkové a vyžírkové, kteří z vedení těchto stád a stádeček profitují. Je dobře, že to ukazujete, je to potřeba – a děkuji za vyčerpávající informace o tom, kam vede tupá a slepá státem podporovaná víra. Jan Přeučil

reaguj[3] Honzo,
Al-Bert mejl Čtvrtek 13. 03. 2008, 16.44

asi máte rád slovo „rádoby“. Jsem rádoby vejtaha? To jsem rád. jsem rádoby filosof? Nu, co se dá dělat. Alespoň jste mi řekl to své jedno. Já jsem se snažil napsat to, že autor článku (dle mého názoru) neargumentuje zcela férově. Víra v Boha, démony a podobné věci se prostě „netluče“ s racionálním pohledem na svět. A rozlišit „církev“, „pravou víru“ od „sekty“ je někdy dost těžké, spíš nemožné. Myslím si, že článek měl být jasnější.

  1. Víru v cokoliv, pokud to není v konfliktu s jistými zásadami (které vám zde raději nebudu sdělovat, abyste mi nenapsal něco ještě sprostějšího) lze těžko kritizovat.
  2. Vydržování církví státem se mi jeví nechutné. Souhlasím.

To o „socanech“ ale raději komentovat nebudu, jinak bych Vám také mohl napsat nějaké to jedno. A to se považuji za konzervativního pravicového člověka…

reaguj[4] Pravá církev?
Královna Čtvrtek 13. 03. 2008, 16.58

Co to je pravá církev, a jak vypadá levá? :-P Každá církev je de fakto sekta, jen se chová umírněně, dokud se nedostane k moci! :-P

A Al-berte, ateismus není žádné uskupení ani sdružení, ateista je člověk, který ke svému životu nepotřebuje zdůvodnění, ani žádné berličky. Jinak si myslím, že by se měla napsat nějaká petice, proti tomu, co se tu děje pod rouškou Kultůry! Je to hnus!

reaguj[5]
R.Rauss Sobota 15. 03. 2008, 11.09

Nikdy jsem neměl dobré mínění o pohlavárech církví, ať už se jedná o jakoukoliv. Stále znova mě jejich chování a vystupování ujišťuje, že se jedná o bezcharakterní a vypočítavé jedínce, kterým jde o všechno možné, jen ne o boha. Kteří parazitují na naivitě svých oveček. Po poslechu audio záznamu kázání pastora, které je vloženo v článku, jsem se ale fakt nasral! Jsem Hradečák a mám své město rád. Znám ovečky této církve. Jedná se převážně o lidi, kteří nemají daleko k mentálnímu postižení. Jiní by totiž takové žvásty ani neposlouchali. Znám i tebe, pastore Vilímku a doufám, že si tento příspěvek přečteš. Patří totiž především tobě. Pamatuju si na to, jak jsi na Masarykově náměstí obtěžoval své i mé spoluobčany vykřikováním svých stupidit. Jsi zrůda, která se neštítí mámit peníze z lidí, z nichž většína je na sociálních dávkách. Jsi duševní mrzák, který se nestydí ani ničit dětství své anorektické dcery, výplody svého chorého mozku. Upocené hovado s bezzubou držkou, které zajímá jen vlastní, nenažrané panděro. Parazituješ na duševně slabších jedincích, kteří si tě s bláhovou vírou na lepší zítřky vydržují jako kurvu. Lidí, kteří žijí většinou pod hranicí bídy a pobírají sociální dávky, které jim stát vyplácí z peněz,které i já odvádím na daních. Představa, že budš pro svou přiblblou církev a tím hlavně pro sebe dostávat po registraci další peníze z kapes daňových poplatníků mě docela rozlobila. A když se rozlobím, dokážu být zlý. Pamatuj si to! To není výhružka. To je fakt! Těším se, až tě v Hradci potkám. Objasním ti význam některých svých slov tak, aby jsi je pochopil se vším všudy! Na brzkou shledanou!

reaguj[6] Kristepane!!!
Budulínek Sobota 15. 03. 2008, 11.25

Tož z takových černoprdelníků by měl Ježíš jistě radost! :))) Ještě že ho ukřižovali. Jinak by se z toho co způsobil určitě oběsil… :(((

reaguj[7] Naše peníze? Jim?
Nemo Sobota 15. 03. 2008, 14.41

Leda tak nas..t do ruk a nepustit k vodě! Případně velký bič a malý plac. Už na to téma píšu na Ministerstvo kultury. To si za rámeček nedají. Nechápu jak mohli takovou blbost povolit. Asi jim ti fanatici dali falešné informace o tom,co vlastně dělají. Vždyť jsou to vymývači mozků! Obracím se hned na ministerstvo s žádostí o přezkoumání toho jejich rozhodnutí o registraci. Však oni si rozmyslí,jestli potřebují víc pár fanatiků, nebo normální lidi jako voliče. Doufám,že se nebudete zlobit,když přiložím i odkaz na váš článek a to audio. Pokud by to bylo nezbytné, zorganizuji petici na zrušení rozhodnutí ministerstva o jejich registraci. Můžu ti to pak pověsit i na web, Atllanko?

reaguj[8] Já su z Brna
Ukulele Sobota 15. 03. 2008, 16.35

pošlu Vám na email link na videa jak řvou tu na náměstí, bych jich pozavíral do blázinca :-P

reaguj[9]
Štěpánka Sobota 22. 03. 2008, 11.17

Z podobných sekt, jako je ta CŽV, na mě dýchá plamen inkvizice. I inkvizice totiž bývá označována za sektářský proud katolické církve, těmi rozumějšími knězi… :-( Velmi doufám že nikdy nezískají tolik síly, aby mohli upalovat. Věř nebo zemřeš :-?

reaguj[10]
j.k. Úterý 1. 04. 2008, 00.02

Velice Vám závidím, že ke svému životu nepotřebujete žádné zdůvodnění, skutečně se musíte mít krásně… Na druhou stranu bych s Vámi neměnil, protože musíte mít leda v hlavě prázdno.

A teď by mě zajímalo, jak si s tím poradíte, pro mnohé jsem komunista a teď určitě i věřící, když jsem tohle napsal, jsem na Vás zvědavý ;-)

reaguj[11] Odpověď pro j.k.
Atllanka Úterý 1. 04. 2008, 20.55

Dobrý den j.k., dostali jsme Váš vzkaz

Je tady jak vidíte napsáno – Přidej komentář, tím se myslí jakákoli seriozní polemika, jiné podložené názory, ve formě článku atd… Takový komentář uveřejňujeme několikrát denně, podle toho, jak kdo má službu a čas, pohybovat se na kompu, a myslíme si, že mu rozhodně nehrozí žádné prodlení.

Děláme to proto, že se cítíme odpovědni za stav našeho webu, a komentáře tedy propouštíme až po přečtení, ale hlavně také z důvodu, že se v poslední době rozmohl nešvar reklamních robotů, kteří dokážou zaspamovat web až stovkami odkazů na různé pornostránky nebo hazard denně.

Pokud Vám jde o přímou diskuzi, pak použijte Diskuzní forum v Bluebordu, které je pod každým článkem, a nebo vlevo v rubrikách je pro vzkazy i Návštěvní kniha.

Blueboard „necenzurujeme“ ani nijak neomezujeme, je Vám zcela k dispozici, stačí napsat titul článku ke kterému diskutujete a nic Vám v tom nebrání.

Hezký den přeje Atllanka tým.

reaguj[12]
j.k. Úterý 1. 04. 2008, 22.14

[11] Atllanka: Děkuji za vyřízení a odpověď. Chápu smysl komentářů a diskuzního fora, ale jak jste si jistě všimli, forum je zde díky přispěvatelům nepoužitelné. Málokdo na něj chodí a jeho struktura je bídná…

Chápu, že se snažíte ochránit Váš web před roboty, jen mě mrzí, že čtenáři nejsou schopni diskuze jinde, než v komentářích k článkům, proto jsem Vám psal svůj vzkaz, chyběla mi rychlost ve zveřejnění. Samozřejmě s Vámi v těchto opatřeních souhlasím, jen bych tímto chtěl přesvědčit čtenáře, aby se pokusili diskutovat na místě, které je pro to určené.

Ještě jednou děkuji a hezký den

reaguj[13] To j.k.
Zelee mejl web Pátek 4. 04. 2008, 11.11

[12] j.k.: Kingu, Kingu… Cituji: „protože musíte mít leda v hlavě prázdno“. A to se potom divíš, že občas chytneš ban? Musím říct, že filosofování v hospodě ti jde líp..

reaguj[14] muj osobity nazor
M.A. mejl Úterý 13. 01. 2009, 21.08

Ahoj,pri pohledu na ty videa si jako kazdy jiny clovek musim klepat na celo a rikat si ze ty lide nemaj vsech 5 pohromade.Ale zase na druhou stranu vidim lidi kteri necemu bezmezne veri a davaj do toho vsecko a to obdivuju ikdyz si ja i mnoho ostatanich myslime ze by si to meli nechat pro sebe.Verit v boha?sam si nejsem jist jeslti v nej verim,je zajimavi ze v boha verime vzdy kdyz neco potrebujeme a zato se modlime,ale jinak je pro nas na stejne urovni jako skritci,jednorozci apod.Rekl bych ze lidstvo potrbuje v neco verit,v neco co nas zachrani kdyz budem na „smrtelne posteli“ a kde bude konecne spravedlnost,at uz sme se vyvinuli z opice kerou stvoril buh nebo ne :0)

reaguj[15] Faktem je,
A. S. Pergill mejl Sobota 4. 04. 2009, 16.55

že křesťané za celou dobu existence tohoto náboženství, tedy téměř dva tisíce let, dokázali přinést pouze jediný „důkaz“ jeho pravosti: „Buď budeš předstírat, že tomu věříš, nebo tě zabijeme.“

reaguj[16] A uvěřils, že?
Jana Horká Sobota 4. 04. 2009, 21.24

[15] A. S. Pergill: Nějak mi nepřijde, že píšeš z hrobu… i když… jeden nikdá neví ;)

reaguj[17] WWW.SEKTY-CZ.WEBS.COM
J. Fricoo web Neděle 17. 05. 2009, 10.29

Pokud by se chtěl někdo dozvědět o sektách a sektářství něco více, doporučuji mé stránky, které zpracovávají řadu pramenů a informací (které lze zpětně ověřit) a snaží se je podávat srozumitelnou formou. Mimochodem, slovo sekta nemá jen jeden význam, Přístupů k tomuto slovu je mnoho, mrkněte se a uvidíte…

WWW.SEKTY-CZ.WEBS.COM

reaguj[18] Hnus
Kloutvor Neděle 1. 11. 2009, 09.14

Euforie, adrenalin, uměle vyvolávaná mánie a v podstatě vlastně nemravnost skrývající se za blaženým obličejejem „kazatele“, lež a hanebné zneužívání lidské psychiky. Na tato společenství se často lepí lidé s emoční nestabilitou, kteří se pak lživě realizují pomocí hlasitých projevů nezralosti a puberty.

reaguj[19] znam toho pastora
poznam Sobota 19. 12. 2009, 10.07

je to jeden magor ze hradce :D))))))) rval mi pod oknama miluju jezise ale v posledni dobe uz ma na to lidi!!!!! :D)))))) a on je tlusty jako prase :-))))) ahoj lvice :)))

reaguj[20] Vírák teoretik!
Vojta Čtvrtek 31. 12. 2009, 15.53

To je blbec ten pastor, šlape si na jazyk a mluví ala dlaždič, jak to múže někdo brát vážně? Vždyť celé to kázání je jen o jedné věci – navalte prachy ovečky a pěkně do hola, abych měl z čeho žít! Fuj!

reaguj[21] MASAKER ! ! ! ! !
KKK Sobota 9. 01. 2010, 10.26

MASAKER HUDBA !!!! JSEM TAK ZBLAZNENEJ DO TEBE JEZISI!!! NEMATE NA To AKORDY?? AK ANO PLS POSLETE JE NA DJSWIX@ORANGEMAIL.SK MNOHO ZDARU!!! MAM JESTE OTASKU; CO MUSIM UROBIT ABY SME HRALI TAKTIEZ AKO VY??

reaguj[22] SMYSL ŽIVOTA
Marta Pondělí 12. 07. 2010, 21.38

Pokud žijeme jen proto, abychom přežili,pak intuitivně cítíme, že žádný smysl nemáme… Lež je dnes tak zavedená a pravda tak zatemněná,že pravdu může poznat jen ten,kdo pravdu miluje… Málokdo ví,že mnoho známých vědců,např.Einstein,Edison,byli (v Boha,tzn.NE v evoluci) věřící. Ani Darwin NIKDY neřekl,že v Boha nevěří (ikdyž ani neřekl,že věří).On se velmi zlobil na své soudobé mocnáře,že veřejnosti tvrdí,že on v Boha nevěří!!! Pozor-davová psychoza funguje spolehlivě= všichni věří v evoluci, tak já taky. Jako lumíci se jdeme utopit do moře…Důkazů pro (makro)evoluci je totiž míň než si valná většina myslí :-(

reaguj[23] smysl života- jeden, více nebo žádný?
Marta mejl Pondělí 12. 07. 2010, 21.39

Pokud žijeme jen proto, abychom přežili,pak intuitivně cítíme, že žádný smysl nemáme… Lež je dnes tak zavedená a pravda tak zatemněná,že pravdu může poznat jen ten,kdo pravdu miluje… Málokdo ví,že mnoho známých vědců,např.Einstein,Edison,byli (v Boha,tzn.NE v evoluci) věřící. Ani Darwin NIKDY neřekl,že v Boha nevěří (ikdyž ani neřekl,že věří).On se velmi zlobil na své soudobé mocnáře,že veřejnosti tvrdí,že on v Boha nevěří!!! Pozor-davová psychoza funguje spolehlivě= všichni věří v evoluci, tak já taky. Jako lumíci se jdeme utopit do moře…Důkazů pro (makro)evoluci je totiž míň než si valná většina myslí :-(


Atllanka reaguje:

I když o tom, že komentáře se zobrazují se zpožděním píšeme pod každým článkem, píšeš dvakrát…

Lze dle toho jednoznačně poznat, jak povrchně čteš a vstřebáváš informace – i to svědčí cosi o tom, proč jsi věřící… ;)

reaguj[24] Pro robota Martu
Královna Úterý 13. 07. 2010, 09.01

[23] Marta:Každý nepotřebuje být řízen na dálku, jako ty! představ si, že někdo vlastní i rozum, asi tak 25% obyvatel planety, a myslí samostatně. Jen ovce se totiž drží pohromadě, orli, ti létají osamoceně! :-D ;-)

reaguj[25] hnev...
vespa mejl Středa 2. 02. 2011, 18.25

je zly radca, a clovek nim naplneny, sa necha uniest, navyse ked sa nevyzna vo veci a potrebuje len kydat, nedopada to dobre… ohladom katolickej cirkvi plati, ze ak ma byt niekto vysvateny za knaza, ma prejst 5(!!!) rocnou formaciu v seminari (vacsinou je zaroven studentom teologie), biskup ma mat aspon o stupen vyssie vzdelanie, ako len Mgr. spolocnosti, ktore si zakladaju kadejaki poulicni typkovia a za kazatelov „beru ludi z ulice“ nema katolicka cirkev nic, a urcite ich nezastresuje… ale ak som spravne pochopil, clanok sluzi len na zosmiesnenie akehokolvek veriaceho, a kopnut sa skratka musi ;)

reaguj[26] Checht
Of Duty Čtvrtek 3. 02. 2011, 01.47

[25] vespa:Co je v tom článku co tě zesměšňuje a uráží – já tam vidím jen pravdu. Konkretizuj co je lež.

reaguj[27]
vespa mejl Pátek 4. 02. 2011, 08.51

reakcia na 5 odstavec – citaj moju druhu vetu.

reaguj[28] Salám a lej Rum
Ivan Hrozný Sobota 24. 03. 2012, 09.42

Normální psychické zneužívání, postupy laciné manipulace, primitivní a na výsost trapná pseudo hudební produkce, imbecilní a fekální řeči.

To vše k dosažení stupidní hromadné euforie a davového pocitu blaha za drobné vstupné, tedy za peníze zvané desátek. Poskakování a řev, padání na záda, naslzené kaluže štěstí atd., košíček na peníze v těchto chvílích manipulant mezi své ovce vypouští a viděl jsem v něm i pěti tisícovky.

Je to všechno jen přetvářka od vůdců těchto sekt, tzv. pastorů – sami jsou to převážně jen blbové bez vzdělání a bez práce, kteří do toho kdysi spadli a když potom prohlédli, zjistili, že by to mohl být dobrý byznys, jak nemuset chodit do práce a tak se povýšili na samozvané, nikým nezvolené pastory a svou sektu první hrstky magorů si u obchodního soudu v obchodním rejstříku zaregistrovali jako veřejně nebo obecně prospěšnou organizaci s duchovními aktivitami pro veřejnost..

Jen aby na ně nikdo nemohl a papírem se mohli před lidmi ohánět, že jsou někde nějak zaregistrovaní a idiotky a blbečkové jim to spolykali.

Pár „pastorů“ osobně znám, sami jsou chudáci těžce ovládáni těmi vyššími, těmi z Austrálie, Ameriky apod., kam musej v batohu odvážet každý rok kus svých vybraných desátků od těch svých vymydlených socek a rádoby podnikatelů a učitelů atd.

Je dost blbé, že takovéto bandy idiotů degradujou a ponižujou křestanství v očích veřejnosti, proto by činnost sekt a jejich propagace měla být vyřešená vládním zákonem. Stát a církev ale na ně kašle a oběti těchto duchovních masakrů a vymývání mozků zoufalců a zoufalek? Ty ponechává na okraji svých zájmů a starají se o svá břicha, že je tu tento jev pouze popírají a řešit nic nehodlají, asi to tak má, zatím, být.

Všechno to směřuje ke konci civilizace, k totalitnímu islámu. Ten předepíše všem co žrát i jak srát. Potom zavládne bič a šutry. Meč a Kalašnikovy. Blbové konečně nebudou muset číst nic jiného než korán. Jediné co mě na tom blaží je, že ti pastoři budou podřezáni jako první. Allahu Ekber!

reaguj[29] inkvizice současnosti
Pepa mejl Neděle 23. 09. 2012, 18.24

S autorem článku souhlasím protože na vlastní kůži jsem zažil co dokážou křestane po rozvodu s věříci.také jak fungují církve a jakýma lžima se snaží vás dostat bezmála až na hranici.Můj příběh je hodně dlouhy vydalo by to na menší knížku.V 21 století je to hnus že se vracíme do novodobého středověku.

reaguj[30] politika nebo víra vše jenom demagogie
pepa mejl Neděle 21. 10. 2012, 17.07

Stači se jenom zamyslet nad dějinami.Každa ideologie je na ovladání lidi a je to jedno jestli politicka nebo náboženská vše je demagogie.proto člověk se zdravým rozumem by se měl bránit.Pořád platíme ze svych daní jak politiky tak všech 19 církvi všichni jsou to vyžírkové.Panu dukovi jsem proto zaslal krátkou básničku.

Národ proti sobě

Povstaň lide dělný, vládne vám bolševik za demokrata převlečený. Ruku v ruce s kněžíma, bída už nám začíná.

Exekutor se Vám do oči směje Zbytek republiky Vám vytunelujeme.

Kdo lže a krade, hrdinou se stane. Slušný člověk nemá zde místa, čeká ho jen hana, potupa a dřina.

Borovský

reaguj[31]
pepa mejl Neděle 21. 10. 2012, 17.15

Arcibiskupství pražské Mons. Dominik DUKA Hradčanské náměstí 56/15 118 00 Praha-Hradčany

Vážený pane,

v zastoupení výše uvedené strany zabývající se nespravedlností v této zemi, pošlapáním lidských práv a svobod, diskriminací a perzekucí skupin občanů, žádáme o vysvětlení k daným tématům:

  • proč jsou církve placeny z daní daňových poplatníků i nevěřících – ateistů. V demokratických zemích, jako je např. Spolková republika Německo, je činnost církví placena dobrovolnou daní, tzn. pouze těmi, kteří přispívat chtějí.
  • proč je zneužíváno víry pro vlastní prospěch církevní honorace, podvody, trestnou činnost některých kněží, atd….
  • proč je vynakládáno několik milionů, či miliard na činnost církve,
  • proč nemohou být církve či politické strany financovány z vlastních prostředků, tzn. těch, kteří chtějí být angažovaní v těchto „organizacích“, bylo by více peněz na zdravotnictví, školství, či sociální potřeby nemajetných občanů, a co je velmi důležité – na důchody pracujících lidí, kteří vytvářejí HDP,
  • opíráte se o víru v „boha“ , ale na úkor koho?, je to správné???

Žádáme o vyjádření k výše uvedenému, abychom mohli informovat miliony ateistů, kteří jsou tímto diskriminovaní.a ztotožňují se s názory ISPA. Pro Vaši informaci sdělujeme, že obdobné znění dopisu bude zasláno všem politickým stranám , aby byla nastíněná problematika řešena a legislativně upravena tak, aby veškeré strany, včetně církví byly financovány z příspěvků svých členů.

Za ISPO: Borovský

Na vědomí: Kancelář prezidenta Pražský hrad, 119 08 Praha 1

reaguj[32] postkomunistický feudalismus
jozef.borovsky mejl Středa 28. 11. 2012, 18.48

CIRKVÍM BYLO VRACENO PO 1948 VŠECHNO TED JE TO PODVOD 1000LETÍ JE MI NA BLITI ZE VŠECH PODVODU ZA 24LET REVOLUCI DĚLALY ESTEBACÍ A MLADÍ KOMUNISTÉ ZBYTEK JE LEŽ MÁM NA TO DŮKAZY

reaguj[33] HOVADA ČERNOPRDELNICKÝ OBRALY MNE O VŠECHNOI
jozef.borovsky mejl Středa 28. 11. 2012, 19.29
Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?